SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka zajęć technicznych i komputerowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka zajęć technicznych i komputerowych
Kod przedmiotu 05.2-WP-EPiW-MZaTK
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 0
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z istotą i założeniami metodyki prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych; z celami edukacji technicznej i informatycznej jako komponentu systemu edukacji społeczeństwa informacyjnego. Przygotowanie do pełnienia roli zawodowej nauczyciela zajęć technicznych i komputerowych – nabycie kompetencji umożliwiających: organizowanie zabaw i działalności konstrukcyjnej dziecka; zapoznawanie dziecka z urządzeniami technicznymi; budzenie zainteresowań technicznych i informacyjnych; kształtowanie u dziecka umiejętności wykorzystywania komputera w celach edukacyjnych.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki/dydaktyki i psychologii, elementy technologii informacyjno-komunikacyjnej, wiedza z zakresu ogólnotechnicznego.

Zakres tematyczny

Miejsce edukacji ogólnotechnicznej i informatycznej w nowym systemie oświaty. Cele i założenia zajęć technicznych i komputerowych jako głównego komponentu systemu edukacji społeczeństwa informacyjnego. Kultura techniczna/ informatyczna (pojęcie, składniki, poziomy) jako cel kształcenia ogólnotechnicznego. Realizacyjne aspekty zajęć technicznych i komputerowych (zadania techniczne/ informatyczne jako podstawowa forma realizacji treści programowych; strategie dydaktyczne; zasady, metody i formy oraz środki dydaktyczne (w tym nowe/ cyfrowe media) stosowane w nauczaniu-uczeniu się techniki/ technologii informacyjnej.

Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej obejmującej zajęcia techniczne i komputerowe. Ustalanie typów lekcji i struktur jednostki metodycznej – tok lekcji: podającej a uczenie się przez przyswajanie; problemowej a uczenie się przez odkrywanie; ćwiczeniowej a uczenie się przez działanie; eksponującej a uczenie się przez przeżywanie. Projektowanie i wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi i metod technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Metody kształcenia

Metody aktywizujące (np. wykład problemowy, konwersatoryjny, pogadanka, pokaz, demonstracja, metoda projektu, gry dydaktyczne, dyskusje, metoda laboratoryjna m.in. metoda przypadku).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną.

Wykład – warunkiem zaliczenia są obecności na wykładach oraz pozytywnie ocenione kolokwium obejmujące wiedzę z wykładów.

Ćwiczenia – prace pisemne (szczegółowe scenariusze/ konspekty zajęć, opracowanie zadań technicznych/ informatycznych, projektowanie i wykonanie środków dydaktycznych (w tym multimedialnych materiałów dydaktycznych), test z progami punktowymi; obecność na zajęciach.

Literatura podstawowa

 1. Baron-Polańczyk E. (red.), Projektowanie w komputerowym wspomaganiu procesu dydaktycznego, Oficyna Wydaw. UZ, Zielona Góra 2011.
 2. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej, Oficyna Wydaw. UZ, Zielona Góra 2006.
 3. Baron-Polańczyk E., Silos czy chmura? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT, Oficyna Wydaw. UZ, Zielona Góra 2011.
 4. Bednarek J., Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2006.
 5. Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Wydaw. „Impuls”, Kraków 2007.
 6. Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K. (red.), Edukacja medialna, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2002.
 7. Juszczyk S., Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 8. Pochanke H. (red.), Dydaktyka techniki, Wydaw. PWN, Warszawa 1985.
 9. Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej: zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne (I etap edukacyjny: klasy I-III).
 10. Programy nauczania oraz podręczniki zajęć technicznych i zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej (I etap edukacyjny: klasy I-III).
 11. Serdyński A., Podstawy dydaktyki techniki i informatyki, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 12. Siemieniecki B. , Lewowicki T. (red.), Nowe media w edukacji, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 13. Kwiatkowska A. B., Sysło M. M. (red.), Informatyka w edukacji: informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

 1. Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 2000.
 2. Baron-Polańczyk E. (red.), Dydaktyczna użyteczność komputerów, Oficyna Wydaw. UZ, Zielona Góra 2010.
 3. Baron-Polańczyk E. (red.), Komputerowe wspomaganie dydaktyki, Oficyna Wydaw. UZ, Zielona Góra 2009.
 4. Baron-Polańczyk E., Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań, Oficyna Wydaw. UZ, Zielona Góra 2007.
 5. Baron-Polańczyk E., Praca nauczyciela wspomagana technologiami internetowymi [w:] Technologia Informacyjna i Komunikacyjna w Edukacji. Komputer i multimedia w pracy nauczyciela, Oficyna Wydaw. CDiDN w Szczecinie, Szczecin 2006, nr 3.
 6. Furmanek W., Walat W. (red.), Współczesne problemy dydaktyki techniki, „Fosze”, Rzeszów 2003.
 7. Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania, Czynności nauczyciela, Wydaw. PWN, Warszawa 2002.
 8. Kajdasz-Aouil M., Michalski A. (red.), Edukacja techniczna i informatyczna: poglądy, wyzwania i możliwości, Wydaw. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003.
 9. Silberman M., Uczymy się uczyć, przełożył J. Rybski, Wydaw. GWP, Gdańsk 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anetta Soroka-Fedorczuk (ostatnia modyfikacja: 30-12-2016 22:09)