SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych
Kod przedmiotu 05.2-WP-EPiW-InSD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 0
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Lipińska-Lokś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie z wiedzą na temat specyfiki funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnością i możliwości ich edukacji, w tym edukacji integracyjnej i włączającej. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności diagnozy relacji między dziećmi o zróżnicowanych możliwościach rozwojowych, poszukiwania, projektowania i realizacji oddziaływań o charakterze wychowawczym i integracyjnym w grupie wychowanków. Rozwijanie wrażliwości, otwartości i prospołecznej postawy w kontakcie z dzieckiem z niepełnosprawnością. 

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje nabyte w ramach realizacji kursów z pedagogiki, psychologii, socjologii, pedagogiki specjalnej, diagnozy pedagogicznej, metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej.

Zakres tematyczny

1.       Dziecko z niepełnosprawnością jako przedmiot zainteresowań teorii i praktyki pedagogicznej;

2.       Wspólne i swoiste potrzeby (specyfika funkcjonowania) oraz możliwości bio-psycho-społeczne dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych jako podstawa                               organizowania działań wychowawczo – dydaktycznych oraz integracyjnych;

3.       Segregacja – Integracja – Normalizacja. Przemiany w podejściu do dziecka z niepełnosprawnością w środowisku przedszkola i klasy szkolnej, jego wychowania i                   edukacji; Formy edukacji dzieci z niepełnosprawnością (nauczanie indywidualne, nauczanie specjalne segregacyjne, nauczanie włączające, nauczanie integracyjne);

4.       Integracja dzieci z niepełnosprawnością – rozwiązania innych państw;

5.       Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych w unormowaniach prawnych, postawach społecznych, teorii i badaniach oraz praktyce pedagogicznej. Możliwości i                   ograniczenia (fizyczne, finansowe, psychologiczne, psychiczne) integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych;

6.       Diagnoza jakości edukacji integracyjnej. Sposoby diagnozy wzajemnych relacji dzieci pełnosprawnych i dzieci z niepełnosprawnością, ustalenia pozycji społecznej                 dziecka niepełnosprawnego w grupie;

7.       Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością. Wskazania do pracy wychowawczej dla nauczycieli (porady i rozwiązania                       metodyczne);

8.       Współpraca nauczyciel – rodzic na rzecz społecznej integracji dzieci pełno- i niepełnosprawnych.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, dyskusja, pokaz, praca z książką, praca w grupach, metoda problemowa, metoda sytuacyjna, metoda ekspresyjna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny opracowania i zaprezentowanie metody pracy z dziećmi sprzyjającej integracji grupy / formy rozwiązań integracji w innych krajach / diagnozy relacji emocjonalnych między wychowankami w grupie.

Literatura podstawowa

1)      Maciarz A., Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Kraków 1999Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury                 podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.

2)      Bąbka J., Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, Założenia i rzeczywistość, Poznań 2001

3)      Bąbka J. Zachowania kooperacyjne w sytuacjach zadaniowych u młodzieży w okresie wczesnej adolescencji. Analiza porównawcza młodzieży pełnosprawnej i z różnymi            ograniczeniami sprawności, Zielona góra 2012

4)      Lipińska – Lokś J., Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością, Zielona Góra 2011.

Literatura uzupełniająca

1)       Al.- Khamisy D., Edukacja przedszkolna a integracja społeczna, Warszawa 2006

2)       Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków 2015

3)       Dykcik W., Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i praktyka (z perspektywy 50-lecia pracy pedagogicznej z osobami z niepełnosprawnością),          Poznań 2010

4)       Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2005

5)       Maciarz A., Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1987

6)       Maciarz A., Uczniowie niepełnosprawni  w szkole powszechnej, Warszawa 1992

7)       Obuchowska I.(red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1995

8)       Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Warszawa 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anetta Soroka-Fedorczuk (ostatnia modyfikacja: 03-04-2017 20:53)