SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konwersatoria w języku niemieckim - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konwersatoria w języku niemieckim
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-KJN
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Anna Kubrak
  • mgr Beata Łapanowska
  • mgr Barbara Mikulska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 30
(w tym jako e-learning)
2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie odpowiadającym

poziomowi B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu

umożliwiającym:

Wykorzystanie języka obcego dla potrzeb pracy zawodowej nauczyciela w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Wymagania wstępne

znajomość języka obcego na poziomie B2

Zakres tematyczny

1.     Środowisko szkolne.

2.     Strategie, taktyki i metody uczenia się języka obcego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

3.     Osobowość ucznia (typy, klasyfikacja, indywidualne predyspozycje).

4.     Formy spędzania czasu wolnego przez dziecko.

5.     Utrzymanie dyscypliny w klasie.

6.     Zaburzenia rozwojowe dzieci (ADHD, autyzm).

7.  Agresja wśród dzieci.

 

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna, dyskusja,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Metody weryfikacji efektów kształcenia to: dwa kolokwia pisemne w semestrze zawierające pytania otwarte i zamknięte i uzyskanie minimum 50% prawidłowych odpowiedzi; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych: 50-60% dostateczny, 61-70% dostateczny plus, 71-80% dobry, 81-90% dobry plus, 91-100% bardzo dobry; kartkówki: progi punktowe j.w.; aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen.

Ocena końcowa Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

DaF kompakt A1-B1 Kursbuch mit 3 Audio-CDs + Übungsbuch mit 2 Audio-CDs,Verlag Klett,2011

MEMO Lehr-und Übungsbuch mit 2CDs,Wortschatz- und Fertigkeitstrainin zum Zertifikat Deutsch als Fremdsprache +MEMO Lernwortschatz Deutsch-Polnisch,VerlagLangenscheidt,2006

em Brückenkurs-Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe mit 2CDs +Arbeitsbuch,Max Hueber Verlag,2006

em Hauptkurs + Arbeitsbuch mit 2CDs,Max Hueber Verlag,2009

em Abschlusskurs mit 2CDs,Max Hueber Verlag,2009

Themen 2/3 neu, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache+ Arbeitsbuch mit 2CDs + Lehrerhandbuch A,B, Max Hueber Verlag,2007

Repetytorium gramatyki języka niemieckiego, S.Bęza,PWN

Mary L.Apelt,Hans-Peter Apelt, Margot Wagner - Grammatik a la carte!-Das Übungsbuch zur Grundgrammatik Deutsch,Verlag Moritz Diesterweg/Verlag Sauerländer

Grammatikbogen-Fiktionele Texte mit Aufgaben und Lösungsschlüseln für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache,Langenscheidt,1998

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 12:40)