SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogiczne aspekty wczesnego nauczania języka obcego z metodyką - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogiczne aspekty wczesnego nauczania języka obcego z metodyką
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-PAWNJO
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Olczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z pedagogicznymi aspektami wczesnego nauczania języka obcego. Rozwój kompetencji nauczyciela w zakresie organizacji wczesnej edukacji językowej dzieci, dostrzeganie potrzeby dokształcania się w zakresie nowych, zróżnicowanych rozwiązań dotyczących wczesnej edukacji językowej.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

 1. Zmiany prawne MEN a wczesna edukacja językowa dzieci w przedszkolach i klasach I-III
 2. Specyfika nauczania języków obcych w przedszkolu
 3. Nauczanie języków obcych w klasach I-III – założenia programowe
 4. Integracja w edukacji językowej
 5. Metody nauczania języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 6. Miejsce zabaw, gier i zadań we wczesnej edukacji dzieci w zakresie języków obcych
 7. Nowe technologie w edukacji językowej
 8. Praktyczny wymiar edukacji językowej w przedszkolu i szkole – współpraca z partnerskimi przedszkolami i szkołami, programy międzynarodowe
 9. Wczesna edukacja językowa jako priorytet polityki europejskiej
 10. Przygotowanie nauczycieli przedszkoli i klas I-III do prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego
 11. Projektowanie zajęć z zakresu języka obcego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, problemowy, prezentacje multimedialne.

Ćwiczenia: metody problemowe, praktycznego działania - projektowanie zadań i sytuacji z zastosowaniem metod aktywizujących.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z wykładów:  pozytywnie oceniona praca pisemna dotycząca zagadnień związanych z metodycznymi podstawami edukacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zaliczenie z ćwiczeń: pozytywnie oceniony projekt zajęć z zakresu edukacji językowej dzieci

Ocena ostateczna: średnia ocen z wykładów i ćwiczeń

Literatura podstawowa

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 1999, WSiP.

Pamuła M., Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2003, Wyd. Fraszka Edukacyjna.

Falkiewicz-Szult M., Edukacja językowa w przedszkolu [w:] Edukacja małego dziecka – refleksje, problemy, doświadczenia, red. A. Nowak-Łojewska, A. Olczak, A. Soroka-Fedorczuk, Zielona Góra 2009, Wyd. UZ.

Olczak A., (red.), Język obcy w przedszkolu. Od edukacji językowej do interkulturowej, Zielona Góra 2011, Wyd. Sand-Media.

Olczak A., Język obcy w kształceniu zintegrowanym [w:] Dziedziny kształcenia w klasach I-III, red. M. Magda-Adamowicz, L. Kataryńczuk-Mania, Warszawa 2013, Wyd. Akademickie „Żak”.

Literatura uzupełniająca

Integracja w nauczaniu języków obcych, red. J. Zawodniak, K. Trychoń-Cieślak, Zielona Góra 2005, Wyd. UZ.

Falkiewicz-Szult M., Immersja, czyli zanurzenie w języku obcym. Model organizacyjny dla adaptacji bilingualnego kształcenia w przedszkolu, „Bliżej Przedszkola” 2011, nr 1.112.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 15:41)