SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Aktywizowanie dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Aktywizowanie dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-ADPW
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z problematyką metod aktywizujących i ich znaczenia dla rozwoju ucznia, rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i oceny przydatności danej metody w określonej sytuacji; rozwijanie umiejętności projektowania działań z zastosowaniem metod aktywizujących ucznia w procesie uczenia się; kształtowanie potrzeby dokształcania się w zakresie możliwości zastosowania metod aktywizujących dziecko w procesie uczenia się.

Wymagania wstępne

Psychologiczna wiedza o rozwoju i możliwościach dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wiedza o metodach nauczania –uczenia się oraz formach organizacyjnych w procesie kształcenia. Umiejętność czytania ze zrozumieniem. Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem mówionym i pisanym.

Zakres tematyczny

Metody aktywizujące-wyjaśnienie pojęcia, klasyfikacje metod aktywizujących, możliwości stosowania w pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach I-III.

Mapy mentalne i ich zastosowanie. Techniki pamięciowe w edukacji wczesnoszkolnej. Portfolio jako monitorowanie własnego uczenia się. Gry i zabawy dydaktyczne w klasach I-III.  Sześć myślowych kapeluszy i sześć działaniowych butów wg E. de Bono. Badanie otaczającego świata przez eksperymentowanie, obserwowanie. Kinezjologia edukacyjna. Inteligencje wielorakie. Przyspieszone uczenie się. Style uczenia się i kanały przetwarzania informacji.

Metody kształcenia

Problemowe- dyskusja, meta plan, drzewo decyzyjne, praktycznego działania- projektowanie zadań i sytuacji z zastosowaniem metod aktywizujących.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę końcową składają się: ocena uzyskana ze sprawdzianu pisemnego -50%, ocena za pracę pisemną -20% , ocena z prezentacji wybranej metody -20%, aktywny udział w pracach grupowych -10%.

Literatura podstawowa

T.Buzan, Mapy twoich mysli, Łódż 2004

I.J.Mtiugin, E.L.Żemajewa,, E.I.Czakaberija, I.K.Rybnikowa, Magia pamięci czyli książka o ty jak rozwijać pamięć i uwagę w szkole podstawowej, Wydawnictwo Ekolog, Piła

E.Filipiak, Rozwijanie zdolności uczenia się. Zwygotskim i Brunerem w tle, GWP, Gdańsk 2012

R.Fisher, Uczymy jak się uczyć, WSiP, Warszawa 1999

S.Paris, L.R.Ayres, Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, WSiP, Warszawa 1997

B.Muchacka, Aktywność badawcza dzieci w przedszkolu,

E.de Bono, Naucz swoje dziecko myśleć warszawa 1994

H.Gardner, Inteligencje wielorakie. Nowe Horyzonty w Teorii i Praktyce, Laurum, Warszawa2009

Literatura uzupełniająca

D. Bernacka, Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia, Żak, Warszawa 2001,

T. i J. Powell, Panowanie nad umysłem. Metoda doktora Silvy, Medium, Warszawa 1995,

Drapeau, Jak uczyć się szybko i skutecznie, Warszawa 2002,

J.O’Connor, J. Seymour, Wprowadzenie do neurolingwistycznego programowania, Poznań 1996,

C. Hannaford, Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej, Warszawa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 16:21)