SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nowe technologie w nauczaniu języków obcych w edukacji elementarnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nowe technologie w nauczaniu języków obcych w edukacji elementarnej
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-NTEE
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Nowicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do wykorzystania nowych technologii informacyjnych w nauczaniu języków obcych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności konieczne do organizowania warsztatu pracy nauczyciela uwzględniającego zastosowanie nowych technologii informacyjnych, korzystania z otwartych zasobów internetowych. Pokazanie ścieżki rozwoju w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, pakietu MC Office, podstawowa wiedza o mediach i multimediach.

Zakres tematyczny

Planowanie rozwoju zawodowego. Kompetencje nauczyciela w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Nowe media w nauczaniu języków obcych. Nauczanie i uczenie się z użyciem komputera i Internetu, wykorzystanie narządzi i zasobów Internetu w zajęciach komputerowych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

Metody wizualne, audialne oraz audiowizualne w nauczaniu języków obcych.

Sieć Internet w nauczaniu języków obcych. Przegląd i analiza stron internetowych wspomagających naukę języka obcego na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. (przykłady stron www: http://www.yummy.pl/britishcouncil/pl, www.zosiaikevin.pl, http://www.superkid.pl/jezyk-angielski, http://www.anglomaniacy.pl/fish.htm, itp.)

Multimedialne programy edukacyjne wspomagające naukę języków obcych. Przegląd i analiza programów edukacyjnych stanowiących pomoc dydaktyczną na poziomie edukacji I-III.

Projektowanie zadań i ćwiczeń z uwzględnieniem nowych technologii w nauce języka obcego. Wykorzystanie prezentacji multimedialnej w projektowaniu różnorodnych ćwiczeń, zadań na potrzeby nauki języka obcego.

Metody kształcenia

Ćwiczenia praktyczne, praca indywidualna i praca z partnerem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach, zaprojektowanie ćwiczeń i zadań w zakresie nauki język obcego z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie minimum 60% punktów.

 

Prowadzący ustalają, iż zaliczenie (ocena końcowa z przedmiotu) będzie oceną z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

Kruszewski K., (2002), red., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. t.1 i 2., Warszawa

Acman J., Ryll R., (2005),  Awans zawodowy nauczyciela. Praktyczny poradnik., Warszawa

Arends R.I., (2002), Uczymy się nauczać, Warszawa

Bednarek J., (2002), Media w nauczaniu, Warszawa

Neunmann I., Internet w nauczaniu języka niemieckiego. Języki Obce w Szkole, nr 4/2001

Wójcik G., Edukacja medialna na lekcji języka francuskiego. Języki Obce w Szkole, nr 4/2001

Literatura uzupełniająca

Reeves B., Nass C.( 2000), Media i ludzie, PIW, Warszawa

Koletyńska K., Sitko K, (2005), Nauczyciel na starcie, Warszawa

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 16:40)