SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fonetyka języka angielskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fonetyka języka angielskiego
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-FJA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Beata Burchardt
  • mgr Marzena Lachowicz
  • mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
  • mgr Agata Poźniak
  • mgr Barbara Szura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest rozwinięcie i doskonalenie wymowy języka angielskiego studentów ze szczególnym naciskiem na aspekty wymowy niezbędne w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. .

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+/B2.

Zakres tematyczny

  1. Samogłoski proste (krótkie i długie) – ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych.
  2. Dyftongi - ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych.
  3. Spółgłoski - ćwiczenie dźwięków w izolacji, w zdaniach, krótkich tekstach, dialogach oraz parach minimalnych.
  4. Pojęcie sylaby. Akcent wyrazowy – ćwiczenie właściwego akcentowania dłuższych wyrazów, derywatyw oraz wyrazów złożonych.
  5. Słowa powszechnie błędnie wymawiane. Spółgłoski nieme.

Metody kształcenia

Praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia reprodukcyjne oraz produkcyjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z ćwiczeń: metody weryfikacji efektów kształcenia to:

- jedno kolokwium pisemne w semestrze zawierające pytania otwarte i zamknięte i uzyskanie minimum 50 % prawidłowych odpowiedzi; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

- sprawdzian: progi punktowe jw.

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen.

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

Brazil, David, Pronunciation for Advanced Learners of English, Cambridge University Press, 2003.

Gimson A C. A Practical Course of English Pronunciation, Hodder & Stoughton, 1989.

Hewings, Martin, English Pronunciation in Use (Advanced), Cambridge University Press, 2007.

Mortimer, Colin, Elements of Pronunciation, CUP, 1990.

O’Connor, J.D., Better English Pronunciation, CUP, 1992.

Ponsonby, Mimi, How Now, Brown Cow, Prentice Hall, 1987

Sobkowiak, Włodzimierz, English Phonetics for Poles, Bene Nati, 2007.

Sobkowiak, W. i J. Szpyra-Kozłowska, Workbook in English Phonetics, Wydawnictwo UMCS, 2002.

Literatura uzupełniająca

Wells, J C, Pronunciation Dictionary, Longman.Vaughan-Rees

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 12:51)