SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej (ang) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej (ang)
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-GiZA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Agata Poźniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do wykorzystania gier i zabaw, które mogą być przydatne jako narzędzie służące nauczaniu języka angielskiego w grupach przedszkolnych oraz klasach I-III oraz uświadomienie studentowi możliwości, jakie niesie z sobą ich wykorzystanie w nauczaniu małych dzieci języka angielskiego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+/B2

Zakres tematyczny

Student posiada podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy I - III szkoły podstawowej  z wykorzystaniem gier i zabaw. Potrafi zaaranżować  różnorodne działania  w celu nauczania języka angielskiego w  środowisku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zna różne formy gier i zabaw stymulujące akwizycję języka angielskiego.

Metody kształcenia

Ćwiczenia praktyczne w przestrzeni klasowej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z ćwiczeń: metody weryfikacji efektów kształcenia to:

- jedno kolokwium pisemne w semestrze zawierające pytania otwarte i zamknięte i uzyskanie minimum 50 % prawidłowych odpowiedzi; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

- sprawdzian: progi punktowe jw.

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

 Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen.

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

Bzdak, A. „Program edukacji językowej w klasach 1-3. Gry i zabawy w nauczaniu”

Chaves, C. Graham, A. „Fun and Games in English” Delta 1999

Iluk, J. „Jak uczyć małe dzieci” 2002

Iluk, J. „O niektórych aspektach wczesnoszkolnego nauczania języków obcych” Poliglota, Częstochowa 2005

Kapica, G. „Zabawa.” Warszawa 1997

Lewis, G., Bedson, G. „Games for children” OUP 2002

Pamuła, M. „Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym”

Pamuła, M. „Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu języka obcego dzieci”

Rychta, D. „Gry i zabawy w nauczaniu języka obcego”

Siek-Piskozub, T., „Uczyć się bawiąc. Strategia ludyczna na lekcji języka obcego” PWN, Warszawa 2001

Zarańska, J. „The singing class” CODN, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca

Jaroszewska, A. „Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym”

Kujawa, B. „Wczesne nauczanie języków obcych”

Nowosadzka, A. „Nauczanie języka angielskiego poprzez gry i zabawy”

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 15-12-2016 12:52)