SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty metodyczne: teatr i drama w nauczaniu języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty metodyczne: teatr i drama w nauczaniu języka niemieckiego
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-TiDwNJN
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Beata Łapanowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do pracy warsztatowej z zakresu działań teatralnych i dramy, które mogą być przydatne jako narzędzie służące nauczaniu języka niemieckiego w grupach przedszkolnych oraz klasach 1-3. Uświadomienie studentowi możliwości, jakie niesie z sobą wykorzystanie form teatralnych i dramy w nauczaniu małych dzieci języka niemieckiego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na B1+/B2

Zakres tematyczny

Student posiada podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy 1-3 szkoły podstawowej  z wykorzystaniem dramy i form teatralnych. Potrafi zaaranżować  działania aktorskie w celu nauczania języka niemieckiego w  środowisku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zna różne formy i techniki teatralne stymulujące akwizycję języka niemieckiego.

Metody kształcenia

Ćwiczenia praktyczne w przestrzeni klasowej. Praca o charakterze warsztatowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 Ocena aktywności na zajęciach – 25 %

Ocena umiejętności praktycznych – 50 %

Realizacja zadania indywidualnego – 25 %

 

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią ważoną wszystkich ocen.

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

Primmarschulmaterialien – Baustein Theater : Der Wolf und die sieben Gießlein; Goethe-Institut

Haudeck H., 2000, Der Einsatz von Handpuppen und anderen Spielfiguren, w: Bleyhl W. (red.)

Fremdsprachen in der Grundschulen. Grundlagen und Praxisbeispiele

Zabawa w teatr; Kamila Kruszewska, Language Laboratories w Gdańsku; Homo Ludens 1 (2009).

Literatura uzupełniająca

Będzie podawana na bieżąco

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 17:40)