SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka pedagogiczna w zakresie nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka pedagogiczna w zakresie nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-PPNJO
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Olczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka - - 120
(w tym jako e-learning)
8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie nauczania języka obcego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Doskonalenie umiejętności stosowania nabytej wiedzy teoretycznej z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania języka obcego i konfrontowanie jej z rzeczywistością pedagogiczną w przedszkolu (60 godz.) oraz w klasach I – III szkoły podstawowej (60 godz.).

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+/B2;

 

Dopełnienie wymaganych formalności: dokument porozumienia dotyczący praktyki, podpisany między Uniwersytetem Zielonogórskim a przedszkolem i szkołą podstawową, w której słuchacz ma realizować praktyki. Dzienniczek praktyk z przedszkola i szkoły podstawowej. Arkusz opinii realizacji praktyki słuchacza w przedszkolu i szkole podstawowej. Wypełnione arkusze dziennika praktyk poświadczające zrealizowane godziny praktyk i  przeprowadzone obserwacje z zajęć hospitowanych przez studenta w przedszkolu i szkole podstawowej. Scenariusze (konspekty) zajęć poprowadzonych przez studenta w przedszkolu i szkole podstawowej (6 przykładowych – po 3 z przedszkola i szkoły).

Zakres tematyczny

- prowadzenie zajęć z uwzględnieniem języka angielskiego/niemieckiego oraz organizowanie zabaw i gier językowych;

-  przygotowanie pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć językowych;

- udzielanie pomocy dzieciom /praca indywidualna;

- przygotowanie zajęć zintegrowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym i osobno dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przeprowadzenie ich w odpowiednich grupach wiekowych po uprzednim zaakceptowaniu ich przez nauczyciela opiekuna, a po przeprowadzeniu poddanie ich ocenie i omówieniu;

- zapoznanie się z dokumentacją konieczną w pracy nauczycieli języka obcego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej;

Metody kształcenia

1.     Obserwacja zasad funkcjonowania przedszkola lub szkoły,

2.     Obserwacja bierna  zajęć lub lekcji,

3.     Stała aktualizacja dzienniczka praktyk oraz przygotowanie konspektów prowadzonych  zajęć

4.     Czynne prowadzenie zajęć dydaktycznych pod kierownictwem opiekuna praktyk  (animacja gier dydaktycznych, ćwiczeń językowych, prezentacja, wykorzystanie środków audiowizualnych),

5.     Praca indywidualna z opiekunem praktyk z ramienia UZ oraz placówki, w której prowadzona jest praktyka.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1.     Realizacja wyznaczonych zadań dydaktycznych.

2.     Ocena opiekuna praktyk ze strony przedszkola i szkoły podstawowej.

3.     Ocena dokumentacji przez opiekuna praktyk ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Literatura podstawowa

Brzeziński J., Nauczanie języków obcych dzieci, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005.

Pfeiffer W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Wagros, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca

Andrzejewska E., Kształcenie nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej,

Języki Obce w Szkole, 2008, 3.

Andrzejewska E., Kompetencje nauczyciela języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej, Języki Obce w Szkole, 2008, 4.

Kotarba-Kańczugowska M., Drogę trzeba zobaczyć, nim się na nią wstąpi. O planowaniu dydaktycznym zajęć z języków obcych dla dzieci, Języki Obce w Szkole, 2010, 4, s.21-29

Porczyk Fromowitz A., Rady dla początkującego nauczyciela wczesnego nauczania języków obcych, Języki Obce w Szkole, 2010, 2, s. 79-81

Sieczych-Kukawska A., Wczesne rozpoczynanie nauki języków obcych w opiniach teoretyków i praktyków, Edukacja małego dziecka, t.6, Wybrane obszary aktywności: praca zbiorowa, Kraków, Impuls, 2013, s.109-120

Falkiewicz-Szult M., Edukacja językowa w przedszkolu [w:] Edukacja małego dziecka – refleksje, problemy, doświadczenia, red. A. Nowak-Łojewska, A. Olczak, A. Soroka-Fedorczuk, Zielona Góra 2009, Wyd. UZ.

Olczak A., (red.), Język obcy w przedszkolu. Od edukacji językowej do interkulturowej, Zielona Góra 2011, Wyd. Sand-Media.

Olczak A., Język obcy w kształceniu zintegrowanym [w:] Dziedziny kształcenia w klasach I-III, red. M. Magda-Adamowicz, L. Kataryńczuk-Mania, Warszawa 2013, Wyd. Akademickie „Żak”.

Integracja w nauczaniu języków obcych, red. J. Zawodniak, K. Trychoń-Cieślak, Zielona Góra 2005, Wyd. UZ.

Falkiewicz-Szult M., Immersja, czyli zanurzenie w języku obcym. Model organizacyjny dla adaptacji bilingualnego kształcenia w przedszkolu, „Bliżej Przedszkola” 2011, nr 1.112.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 18:37)