SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do języka migowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do języka migowego
Kod przedmiotu 05.6-WP-LOG-WJM
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i język migowy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Kochan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z problematyką dotyczącą niepełnosprawności związanej z wadami słuchu. Osoby głuche i niedosłyszące – wprowadzenie do problematyki dotyczącej uszkodzeń słuchu. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z głuchotą. Problemy życia codziennego osób głuchych. Rehabilitacja i leczenie osób z uszkodzonym słuchem. Werbalne i niewerbalne sposoby komunikowania się z osobami głuchymi. Kształcenie osób głuchych. Polski Związek Głuchych – zadania, działalność.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykłady

Osoby głuche i niedosłyszące – wprowadzenie do problematyki dotyczącej uszkodzeń słuchu. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z głuchotą. Problemy życia codziennego osób głuchych.  Rehabilitacja
i leczenie osób z uszkodzonym słuchem.

Ćwiczenia

Werbalne i niewerbalne sposoby komunikowania się z osobami głuchymi. Kształcenie osób głuchych. Polski Związek Głuchych – zadania, działalność.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny.

Ćwiczenia – praca z książką, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – kolokwium, ocena z zaangażowania studenta podczas zajęć, obecność na zajęciach..

Wykład – kolokwium.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Jouvet D., Mowa dziecka: wychowanie dwujęzyczne dziecka niesłyszącego, Warszawa 1996.
  2. Lane H., Maska dobroczynności: deprecjacji społeczności głuchych, Warszawa 1996.
  3. Prillwitz S., Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących, Warszawa 1996.
  4. Sachs O., Zobaczyć głos: podróż do świata ciszy, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca

  1. Szczepankowski B., Niesłyszący – głusi – głuchoniemi, Warszawa 1999.
  2. Szczepankowski B., Zarys historii stowarzyszeń głuchoniemych 1876-1946, Warszawa 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 18:45)