SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język migowy 1 - kurs podstawowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język migowy 1 - kurs podstawowy
Kod przedmiotu 05.6-WP-LOG-JM1
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i język migowy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Kochan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 50
(w tym jako e-learning)
3,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nauka alfabetu daktylograficznego, liczebników głównych oraz znaków ideograficznych z zakresu kursu podstawowego.

Wymagania wstępne

Sprawność manualna obu rąk.

Zakres tematyczny

Wykład

Wyjaśnienie znaków notacji graficznej stosowanej przy opisach graficznych znaków migowych. Zapis gestograficzny wzajemnego położenia rąk. Zapis gestograficzny układu palców każdej z rak. Zapis gestograficzny pozycji reki w przestrzeni. Zapis gestograficzny położenia rąk w stosunku do ciała. Zapis gestograficzny kierunku ruchu.

Ćwiczenia

Znaki daktylograficzne – alfabet palcowy, liczebniki główne i porządkowe. Znaki ideograficzne poziom elementarny – komunikacja codzienna, rodzina, czas, dom, pożywienie, praca, szkoła, lekarz, w urzędzie.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny.

Ćwiczenia – warsztaty, praca w grupach, praca w parach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – kolokwium, ocena z zaangażowania słuchacza podczas zajęć, obecność na zajęciach.

Wykład – egzamin (praca pisemna).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem pozytywnego zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń oraz z egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. Szczepankowski B., Podstawy języka migowego, Warszawa 1994.
  2. Pietrzak W., Język migowy dla pedagogów, Warszawa 1992.
  3. Prałat-Pyrzewicz I, Bajewska J., Język migowy w szkole i internacie, Warszawa 1994.
  4. Hendzel L.K., Słownik polskiego języka migowego, Olsztyn 1992.
  5. Kosiba O., Grenda P., Leksykon języka migowego, Bogatynia 2011.

Literatura uzupełniająca

Szczepankowski B., Język migowy: pierwsza pomoc medyczna, Warszawa 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 17:50)