SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język migowy 2 - kurs doskonalący - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język migowy 2 - kurs doskonalący
Kod przedmiotu 05.6-WP-LOG-JM2
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i język migowy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Kochan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 50
(w tym jako e-learning)
3,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nauka znaków ideograficznych z zakresu kursu doskonalącego.

Wymagania wstępne

Sprawność manualna obu rąk, pozytywne ukończenie kursu na poziomie podstawowym.

Zakres tematyczny

Wykład

Specyfika komunikowania się z osobami z uszkodzonym słuchem. Porozumiewanie się z osobami niedosłyszącymi. Porozumiewanie się z osobami głuchymi i ogłuchłymi. Porozumiewanie się z osobami głuchoniemymi. Porozumiewanie się z osobami głuchoniewidomymi.

Ćwiczenia

Znaki ideograficzne poziom doskonalący: kolory, odzież, zatrudnienie, edukacja, internat, szpital, na wsi,
w mieście, wypoczynek, kultura.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny.

Ćwiczenia – praca z książką, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – kolokwium, ocena z zaangażowania słuchacza podczas zajęć, obecność na zajęciach

Wykład – egzamin (praca pisemna).

Warunkiem pozytywnego zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń oraz z egzaminu.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z laboratorium (50%) i z egzaminu (50%).

Literatura podstawowa

  1. Szczepankowski B., Podstawy języka migowego, Warszawa 1994.
  2. Pietrzak W., Język migowy dla pedagogów, Warszawa 1992.
  3. Prałat-Pyrzewicz I, Bajewska J., Język migowy w szkole i internacie, Warszawa 1994.
  4. Hendzel L.K., Słownik polskiego języka migowego, Olsztyn 1992.
  5. Kosiba O., Grenda P., Leksykon języka migowego, Bogatynia 2011.

Literatura uzupełniająca

Szczepankowski B., Język migowy: pierwsza pomoc medyczna, Warszawa 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 19:06)