SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody wspomagające terapię pedagogiczną - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody wspomagające terapię pedagogiczną
Kod przedmiotu 05.6-WP-LOG-MWTP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i Terapia Pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Aneta Rudzińska-Rogoża
  • dr Jolanta Lipińska-Lokś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 50
(w tym jako e-learning)
3,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z metodami wspomagania rozwoju, terapii psychomotorycznej i pedagogicznej oraz przygotowanie do projektowania zajęć z wykorzystaniem wybranych metod.

Wymagania wstępne

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej. Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej.

Zakres tematyczny

Wykład

Przypomnienie wiadomości dotyczących podziału metod terapii pedagogiczne (usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych, usprawniania funkcji językowych, usprawniania pamięci i koncentracji, usprawniające pisanie i czytanie, relaksacji). Rodzaje oddziaływań terapeutycznych. Główne założenia, zasady i kierunki oddziaływań terapii pedagogicznej. Charakterystyka wybranych metod i ich zastosowanie w różnych rodzajach trudności w uczeniu się.

Ćwiczenia

Terapia przez twórczość. Terapia zajęciowa. Program M. Frosting. Terapia przez muzykę. Metoda Dobrego Startu. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Kinezjologia Edukacyjna. Program Ortograffitii. Metoda Knillów. System percepcyjno-motoryczny N. C. Kepharta. Wykorzystanie komputera w terapii pedagogicznej. Prezentacje samodzielnej pracy studentów – projekty z wykorzystaniem wszystkich omawianych metod.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny.

Ćwiczenia – praca z książką, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, metoda przypadku, dyskusja, projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z konwersatorium składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (50%), ocena z projektów (50%).

Wykład – egzamin złożony z dwóch części pisemnej i ustnej; warunkiem przystąpienia do części ustnej jest uzyskanie 50% punktów z części pisemnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. Brejnak W., Kocham i wychowuję, Warszawa 1993.
  2. Cichocki A, Podstawy oddziaływań terapeutycznych w szkole, [w:] Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce, red. A. Balejko, M. Zińczuk, Białystok 2006.
  3. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa 1989.
  4. Guziuk-Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa 2011.
  5. Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, Toruń 2002.
  6. Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1994.
  7. Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca

O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w nauce, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 15:36)