SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geneza i rozwój Planu Daltońskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geneza i rozwój Planu Daltońskiego
Kod przedmiotu 05.1-WP-PMiPD-GiRPD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
  • dr Anetta Soroka-Fedorczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie z genezą Planu Daltońskiego.

Zapoznanie z systemem Nowego Wychowania i jego przedstawicielami jako kontekstem dla powstania Planu Daltońskiego.

Zaprezentowanie sylwetki H. Parkhurst jako prekursorki Planu Daltońskiego – zapoznanie z życiem i naukową twórczością autorki koncepcji.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu dydaktyki ogólnej i historii wychowania. Wiedza na temat psychologicznych mechanizmów  uczenia się. 

Zakres tematyczny

1. Nowe Wychowanie jako tło historyczne i kontekst społeczny powstania idei kształcenia wg planu daltońskiego.

2. Sylwetka Helen Parkhurst jako twórczyni kształcenia wg planu daltońskiego. Współpraca z Marią Montessori. Sytuacja szkolnictwa w Holandii przed II wojną światową. Organizacja pierwszej szkoły.

3. Idea planu daltońskiego, zasady, organizacja pracy, refleksja nad uczeniem się. Pomoce dydaktyczne, organizacja przestrzeni.

4. Rozwój na świecie idei kształcenia wg planu daltońskiego. Kształcenie nauczycieli, wymiana doświadczeń.

5.Idea planu daltońskiego w Polsce przed II wojną światową oraz po wojnie. Współczesne możliwości realizacji planu daltońskiego w szkołach oraz kształcenie i dokształcanie nauczycieli.

Metody kształcenia

Metody podające - wykład, praca z tekstem; problemowe-dyskusja, mind map

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest 100% obecności na zajęciach, udział w dyskusjach, zdany egzamin.

Literatura podstawowa

1. Ł. Kurdybacha, Historia wychowania, PWN , Warszawa 1967.

2.W. Okoń, Szkoły eksperymentalne w świecie 1900-1975, WSiP, Warszawa 1978.

3.R. Rohner, H.Wenke, Pedagogika planu daltońskiego, Wydawnictwo SORMAN, Łódź 2011.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-03-2017 14:15)