SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoretyczne podstawy Planu Daltońskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoretyczne podstawy Planu Daltońskiego
Kod przedmiotu 05.1-WP-PMiPD-TPPD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
  • dr Anetta Soroka-Fedorczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 2
(w tym jako e-learning)
0,13
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z filozoficznymi, psychologicznymi i społecznymi przesłankami Planu Daltońskiego, analiza zasad pedagogicznych, organizacji kształcenia, stosowanych materiałów w systemie Planu Daltońskiego, krytyczna analiza i ocena idei Planu Daltońskiego z perspektywy współczesności.

Wymagania wstępne

Podstawy psychologii rozwojowej wieku dziecięcego i dydaktyki ogólnej.

 

Zakres tematyczny

Wykład

1. Filozoficzne podstawy pedagogiki Planu Daltońskiego. Idea humanizmu, i tolerancji. Kontekst historyczno-społeczny powstania Planu Daltońskiego.

Ćwiczenia

1.Psychologiczne podstawy Planu Daltońskiego. Fazy rozwoju dziecka.

2.Zasady pedagogiczne w Planie Daltońskim.

3.Organizacja przestrzeni i materiały stosowane w Planie Daltońskim.

4.Współczesność a idee pedagogiczne Planu Daltońskiego. Dyskusja, krytyka, kwestie problematyczne we współczesnej interpretacji Planu Daltońskiego.

 

Metody kształcenia

Podające - wykład, praca z książka i innymi źródłami wiedzy, problemowe - dyskusja, mapy myśli, drzewo decyzyjne, metoda projektów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykłądu i ćwiczeń jest przygotowanie pisemnych zadań w formie map myśli. Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z wykonanych zadań w obu formach zajęć.

Literatura podstawowa

1. Roel Rohner,  Hans Wenke, Wprowadzenie: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Pedagogika Planu Daltońskiego,  Łódź 2011,Wyd. SOR -MAN.

2. Roel Rohner,  Hans Wenke, Pedagogika Planu Daltońskiego,  Łódź 2011,Wyd. SOR -MAN.

3. Jiri Prokop, Plan Daltoński w Brnie, W: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, pod red. B. Śliwerskiego, Kraków 2001.

4. Agata Juljańska, Marta Kwella, Kamila Szymańska, Pomocnik nauczyciela. Sprawdzone pomysły na zmotywowanie i zorganizowanie twojej klasy, Łódź 2011,Wyd. SOR -MAN.

Literatura uzupełniająca

1.Roel Ronher, Jak dziś wygląda plan daltoński? , „Bliżej Przedszkola”, 2011 nr 3.

2. Roel Rohner, Indywidualizacja drogą do sukcesu każdego dziecka, „Bliżej Przedszkola”, 2011 nr 9.

3. Roel Rohner, Plan daltoński wzorcowym narzędziem dla współczesnej edukacji, Bliżej Przedszkola, 2011 nr 11.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-03-2017 13:52)