SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacyjne aspekty funkcjonowania placówki montessoriańskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacyjne aspekty funkcjonowania placówki montessoriańskiej
Kod przedmiotu 05.1-WP-PMiPD-OAFPM
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
  • dr Anetta Soroka-Fedorczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z zasadami organizacji placówki montessoriańskiej, materiałami i pomocami dydaktycznymi w niej stosowanymi.

Kształtowanie umiejętności doboru i wykorzystania dostępnych materiałów, środków i metod pracy w celu projektowania i efektywnej organizacji działań pedagogicznych w placówce montessoriańskiej.

Kształtowanie kompetencji do krytycznej oceny rozwiązań organizacyjnych w placówkach pracujących systemem M. Montessori.

Wymagania wstępne

Wiedza o celach,metodach i formach organizacyjnych kształcenia. Wiedza o prawidłowościach procesu uczenia się i nauczania.

 

Zakres tematyczny

Wykłady

1.Istota organizacji placówki montessoriańskiej (przedszkola i szkoły).

2.Zasady organizacji placówki montessoriańskiej (przedszkola i szkoły).

Ćwiczenia

1.Materiały i pomoce dydaktyczne.

2.Aranżacja miejsc i przestrzeni.

3.Krytyczna ocena organizacji przedszkoli montessoriańskich w Polsce.

4.Krytyczna ocena organizacji przedszkoli montessoriańskich na świecie.

5.Projektowanie rozwiązań autorskich w zakresie organizacji placówki M. Montessori przy wykorzystaniu materiału Montessori.

6. Projektowanie własnych pomocy zgodnie z założeniami i wymaganiami systemu M. Montessori.

Metody kształcenia

Dyskusja, metoda projektów, nauczanie czynnościowe z materiałem Montessori, zajęcia praktyczne.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, praca  pisemna kontrolna w oparciu o zrealizowane treści, wykonanie projektów zajęć.

 

Literatura podstawowa

  1. Sabina Guz „Metoda Montessori w przedszkolu i w szkole. Kształcenie i osiągnięcia dzieci”.  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2006.
  2. Maria Montessori „Domy dziecięce”. Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa 2005.
  3. Horst Klaus Berg „Maria Montessori – poszukiwanie życia razem z dziećmi”. Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007.
  4. Sabina Guz, Psychopedagogiczne podstawy edukacji w systemie Montessori, W: Kształcenie wczesnoszkolne na przełomie tysiącleci, pod red. W. Puśleckiego, Warszawa 2000.
  5. Dorota Zdybel, Obraz szkoły Montessori w świetle badań amerykańskich, W: Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, pod red. J. Piekarskiego, B. Śliwerskiego, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca

1.Małgorzata Miksza „Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka”. Wydawnictwo Impuls, 2009.

2. Janusz Korczak „Jak kochać dziecko”. Wydawnictwo: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-03-2017 10:08)