SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie zmianami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie zmianami
Kod przedmiotu 04.9-WP-POiZO-ZZ
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą na temat prawidłowości i uwarunkowań procesu zmiany w placówkach oświatowych. Poszerzenie wiedzy w zakresie kompetencji zaliczanych do inteligencji emocjonalnej. Rozwijanie zdolności identyfikowania własnych uczuć, przewidywania własnych reakcji w sytuacjach  zawodowych oraz rozpoznawania uczuć pracowników i reagowanie na ich podstawowe potrzeby. Kształcenie umiejętności wykorzystania wpływu osobistego do kierowania pracownikami.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Charakterystyka procesu zmiany, prawidłowości i uwarunkowań. 
 2. Znajomość elementów (etapów) procesu zmiany.
 3. Znajomość czynników wspierających proces zmiany.
 4. Zachowanie pracowników w sytuacji zmiany.
 5. Strategie wprowadzania zmian i planowanie zmiany.
 6. Radzenie sobie z oporem wobec zmian.
 7. Rozwijanie zdolności szkoły (jako organizacji) do uczenia się i zmiany.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja, analiza przypadków zmian organizacyjnych, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów jest uczestnictwo w zajęciach i aktywny udział studenta w dyskusjach. Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest opracowanie indywidualnie lub grupowo projektu analizy wybranej zmiany w placówce oświatowej.

Na ocenę z przedmiotu składa się średnia arytmetyczna ocen z wykładów i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

 1. Elsner D., Kierowanie zmianą w szkole, wyd. CODN, Warszawa 2005.
 2. Nowosad I., Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły, IBE, Warszawa 2003.
 3. Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania, red. S. M. Kwiatkowski , J. Madalińska-Michalak, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 4. Przywództwo w szkole, red. J.M. Michalak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
 5. Schulz R., Procesy zmian i odnowy w oświacie, Warszawa 1980.
 6. Schulz R., Szkoła – instytucja – system – rozwój, Toruń 1992
 7. Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej, red. E. Potulicka, Eruditus, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca

 1. Arends R.I., Uczymy się nauczać, Warszawa 1995.
 2. Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
 3. Fullan M., Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą, PWN, Warszawa 2006.
 4. Juraś-Krawczyk B., Śliwerski B., Pedagogiczne drogowskazy, Kraków 2000.
 5. Nalaskowski A., Przestrzenie miejsca szkoły, Kraków 2004.
 6. Ornstein A.C., Hunkins F.P., Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, Warszawa 1998.
 7. Płócińska M., Rylke H., Czas współpracy i czas zmian, WSiP, Warszawa 2002.
 8. Schulz R., Szkoła jako organizacja, Toruń 1993.
 9. Senge P., Kleiner A., Roberts Ch., Ross R., Smith B., Piąta dyscyplina. Jak budować organizację uczącą się, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 10. Sołtys A., Piekarska A., Mentoring i coaching jako alternatywna forma wzmacniania działań społecznych i instytucjonalnych, [w:] Mentoring  w doradztwie zawodowym, red. H. Skłodowski, Łódź 2007.
 11. Szkoła jako ucząca się organizacja. Szansa dla ambitnych, red. D. Elsner, Chorzów 2003.
 12. Tuohy D., Dusza szkoły. O tym co sprzyja zmianie i rozwojowi, PWN, Warszawa 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-12-2016 15:10)