SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Trening stylu pracy (osobowość terapeuty, profilaktyka) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Trening stylu pracy (osobowość terapeuty, profilaktyka)
Kod przedmiotu 05.6-WP-TZZAOD-TSP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Artur Doliński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uczestnik przyswoi podstawowe wiadomości z zakresu analizy kompetencji metodycznych i merytorycznych jako podstawy budowania własnego stylu pracy

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Metaanaliza kompetencji metodycznych i merytorycznych

2) Modelujący wpływ osobowości terapeuty

3) Siła przekonywania i wywieranie wpływu podczas terapii

4) Strategie prezentacyjne i relacyjne

5) Kształtowanie umiejętności planowania własnych działań i pracy oraz równowagi emocjonalnej, umiejętności opanowywania nastrojów i humorów

Metody kształcenia

Warsztat, burza mózgów, praca w grupach, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warsztat –za przygotowanie do zajęć i aktywności na zajęciach (50%), przygotowanie pracy pisemnej (50%).

Literatura podstawowa

Boczkowska M., Tymoszuk E., Zielińska., Wychowanie. Profilaktyka. Terapia. Szanse i zagrożenia, Kraków 2012

Markowska K., Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych, Wydawnictwo Liberi Libri 2012

Sikorski W., Komunikacja terapeutyczna, Wydanie I, Kraków 2013

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-03-2017 22:24)