SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Problemy etyczne w pracy coacha - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Problemy etyczne w pracy coacha
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-PEwPC-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Walczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 18
(w tym jako e-learning)
1,2
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Wskazanie na nieodłączny udział sfery moralnej w życiu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem działalności doradczej i coachingu. Zwrócenie uwagi na to, że etyka normatywna w postaci, doktryn, zasad, założeń jest stale obecna w życiu prywatnym i zawodowym. Oprócz usystematyzowanej, skondensowanej formy obecności funkcjonuje również w wymiarze relacji opartych na zaufaniu, odpowiedzialności. Zasady etyczne w przestrzeni publicznej przeważnie współdziałają z wartościami cenionymi w ogóle w danym społeczeństwie, grupie, czy też w wymiarze instytucjonalnym. Uświadomienie roli etycznych kodeksów zawodowych, zapoznanie z normami obowiązującymi w kodeksach etycznych organizacji coachingowych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1.      Etos – wybrane definicje, aspekty, konteksty.

2.      Godność i moralna autonomia jednostki – człowiek w centrum etyki.

3.      Zaufanie. Zawody zaufania społecznego.

4.      Etyka odpowiedzialności – wybrane zagadnienia.

5.      Trening umiejętności etycznych.

6.      Standardy etyczne i kodeksy w działalności doradczej i coachingu.

Metody kształcenia

Wykład z elementami dialogu; analiza i interpretacja tekstów o charakterze interdyscyplinarnym, studium przypadku, elementy dramy, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin w formie pisemnej.

Literatura podstawowa

1.      Etyka komunikacji międzyludzkiej, red. J.J. Puzynina

2.      Etyka w teorii i praktyce. Antologia tekstów, red. Z. Kalita, Wrocław 2001

3.      J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001

4.      Kodeks Etyczny Coacha, Izba Coachingu

5.      Kodeks Etyczny ICF

Literatura uzupełniająca

1.      Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, wybór: J. Hołówka, Warszawa 1997.

2.      Kodeksy etyczne w Polsce, red. G. Sołtysiak, Warszawa 2006.

3.      Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, red. W. Galewicz, Kraków 2010.

4.      M. Ossowska, Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, Warszawa 1958.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 06-02-2017 15:13)