SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kontakt i kontrakt w coachingu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kontakt i kontrakt w coachingu
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-KiKwC-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem nauczania jest teoretyczne zapoznanie studentów z najważniejszymi zasadami dotyczącymi przygotowania i prowadzenia profesjonalnej sesji coachigowej. Dostarczenie wiedzy dotyczącej etapów prowadzenia sesji, znaczenia kodeksu etycznego coacha, znaczenie umowy z klientem, oraz ważnych kwestii formalnych ważnych w kwestii prowadzenia klienta. Uwrażliwienia studentów na wybrane kompetencje coacha wg standardów ICF. Wyposażenie studentów w umiejętności budowania atmosfery zaufania poprzez odpowiednią komunikację oraz organizację przestrzeni pracy.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Sesja kontraktowa. Proces coachingowy. Kodeks etyczny coacha. Budowanie zaufania z klientem.

Tworzenie kontraktu z klientem. Wybrane kompetencje coacha wg standardów ICF. Udzielanie informacji zwrotnej

Metody kształcenia

Ćwiczenia: praca indywidualna, praca z książką, metoda przypadków, inscenizacja, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskusja, metody ekspresyjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, udział w tematycznych dyskusjach, obserwacja

Literatura podstawowa

1.     Rogers, J. (2010). Coaching, podstawy umiejętności. Gdańsk: GWP

2.     Diltz, R. Od Przewodnika do Inspiratora czyli Coaching przez Duże "C". Wydawinictwo PINLP

Literatura uzupełniająca

1.     M. Atkins R.T. Chois „Coaching krok po kroku”

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 03-02-2017 15:24)