SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wizja i cele pracy w coachingu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wizja i cele pracy w coachingu
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-WiCPwC-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Koncentracja na celach ważnych, wybranych przez klienta. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadniczymi elementami dotyczącymi wyznaczania celów w coachingu. Student zdobywa wiedzę dotyczącą tematyki wyznaczanie celów na poziomie umożliwiającym swobodne prowadzenie klienta, w kierunku od problemu do celu oraz wspieranie klienta w budowaniu wizji celu. Zajęcia umożliwiają studentom zaznajomienie się z różnorodnymi formami wyznaczania celów w coachingu oraz eliminowanie błędów w oparciu o praktyczne zastosowania.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Pytania określające cel. Warunki poprawnie sformułowanego celu. Wyznaczanie celu na proces/na

sesję. Kreowanie wizji celu. Dobranie tempa pracy, narzędzi i sposobów realizacji zadań indywidualnie do sytuacji klienta.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: praca indywidualna, praca z książką, metoda przypadków, inscenizacja, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskusja, metody ekspresyjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena wystawiana jest na podstawie aktywności studenta podczas zajęć.

Literatura podstawowa

1.      Gallwey, W. T. (1974). Wewnętrzna gra: tenis. Trening mentalny w sporcie i życiu. Łódź: Galaktyka.

2.      Bennewicz, M. (2008). Coaching czyli restauracja osobowości. Warszawa: Wydawnictwo G+J Gruner + Jahr Polska

3.      Kijak M., Sztuka wyznaczania i osiągania celów, wydawnictwo Złote Myśli

Literatura uzupełniająca

1.      Starr J., Podręcznik coachingu, Warszawa 2011, wyd. Wolters Kluwer

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 07-02-2017 09:40)