SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

NLP w neuropsychologii i coachingu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu NLP w neuropsychologii i coachingu
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-NwNiC-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Maria Żochowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z właściwościami funkcjonowania ludzkiego mózgu, podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu neurolingwistyki oraz coachingu.  Umożliwienie  zdobycia kluczowych kompetencji w zakresie NLP oraz przekazanie wiedzy odnoszącej się do modeli coachingu i integracji modeli NLP z innymi technikami pracy coacha. Zwrócenie także uwagi na różnice i zbieżności pomiędzy neuropsychologia, a wiedz i praktyka NLP. Poruszane więc będą zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym, z dziedzin nauki na pograniczu psychologii, neuronauki, psycholingwistyki czy neurokognitywistyki. W trakcie zajęć studenci będą mieć możliwość zdobycia tudzież rozwinięcia zarówno umiejętności intrapersonalnych, jak i interpersonalnych takich jak: samokontrola czy nawiązywanie kreatywnych relacji z adresatami coachingu indywidualnego oraz grupowego.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Podstawy neurolingwistyki. Specyfika neurolingwistycznego programowania jako nauki-podstawowe założenia. Znaczenie neuropsychologii. Neuropsychologia, a wiedz i praktyka NLP – różnice i zbieżności. Podstawy NLP – założenia.  Architektura umysłu oraz mózg a zachowanie. Język a mózg, język a umysł.Poznanie, język, pamięć i emocje – implikacje.  Zastosowanie praktyczne neurolingwistycznego programowania. Wprowadzenie do coachingu. Budowanie relacji coachingowej NLP w pracy coacha: umiejętność zadawania dobrych pytań, Trafne ustalanie celów do osiągnięcia, narzędzia wspomagające rozwiązywanie problemów etc.

Metody kształcenia

Burza mózgów, dyskusja, metoda przypadków, praca z dokumentem źródłowym, praca z książką, praca w grupach, prezentacje multimedialne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną – ocena końcowa na podstawie punktów cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta (student za jednorazową aktywność może uzyskać 0,1p. do 0,2p.), jak również, na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta w pracy zespołowej (student za jednorazową aktywność może uzyskać 0,1p.) Podstawę oceny stanowi ocena punktowa wynikająca ze sprawdzenia poziomu wiedzy teoretycznej studenta (pytania zostają sformułowane w oparciu o zagadnienia omawiane na ćwiczeniach) - ustalona zostaje wartość punktów, którą student musi zdobyć w celu otrzymania oceny pozytywnej z testu – student powinien zdobyć minimum 56% punktów (progi ocen punktowych z testu (56-60% 3,0; 61-65% 3,25; 66-70% 3,5; 71-75% 3,75; 76-80% 4,0; 81-85% 4,25; 86-90% 4,5; 91-95% 4,75; 96-100% 5,0;). Studentowi po pozytywnym zaliczeniu testu do oceny końcowej doliczane są punkty z aktywności. Suma punktów z testu oraz aktywności stanowi ocenę końcową z przedmiotu (bardzo dobry 5,0 – 4,65; dobry plus 4,64 – 4,25; dobry 4,24 – 3,75, dostateczny plus 3,74 – 3,35; dostateczny 3,34 – 3,0).

Literatura podstawowa

  1. Kurcz I., Okuniewska H., Język jako przedmiot badań psychologicznych – psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka, Warszawa, 2011.  
  2. Łuria A.R. Podstawy neuropsychologii. Warszawa, 1976
  3. O’Connor J., Seymour J., NLP - wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego. Poznań, 2008
  4. Sadowski B., Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa, 2001
  5. Robert Hargrove: Mistrzowski coaching. Oficyna Wydawnicza 2006

Literatura uzupełniająca

1.     Bandler R., Grinder J., Struktura magii. Kształtowanie ludzkiej psychiki, czyli więcej niż NLP, Gliwice, 2008

2.     Bandler R., MacDonald W., NLP Twoich zmysłów. Wiedza dla wtajemniczonych, Gliwice, 2009

3.     Gleason J. B., Ratner N. B., Psycholingwistyka. Gdańsk, 2005

4.     Łuria A.R. Problemy neuropsychologii i neurolingwistyki (wybór prac), Warszawa,1976

5.     Spitzer M., Jak uczy się mózg. Warszawa, 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 06-02-2017 13:51)