SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Life and work balance - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Life and work balance
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-LaWB-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy coachingowej w sytuacji braku równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym klienta. Student poznaje narzędzia i metody pracy, uczy się formułowania celu i towarzyszenia.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Skrypty myśliwe, skryptowe emocje i motywacje, praca nad relacją, poszerzanie samoświadomości, praca nad potrzebami klienta, hierarchia wartości klienta, stres i wypalenie zawodowe.

Metody kształcenia

Warsztaty, ćwiczenia coachingowe, trening, elementy autoanalizy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność podczas zajęć

Literatura podstawowa

  1. Sasin A., 2012, „Life coaching. Jak porzucić złe nawyki i zacząć nowe, lepsze życie”, Helion Gliwice
  2. Opracowanie zbiorowe, 2012, „Life coaching. Relacje w równowadze”, New Dawn, Warszawa
  3. Rogers J., 2010, "Coaching, podstawy umiejętności", GWP, Gdańsk
  4. Whitworth Laura , Kimsey-House Karen, Kimsey-House Henry, Sandah, 2014, "Coaching koaktywny" , Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Rosenberg M., 2003, "Porozumienie bez przemocy. O języku serca", Czarna Owca

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 06-02-2017 12:36)