SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podejścia w psychoterapii a obszary pracy coachingowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podejścia w psychoterapii a obszary pracy coachingowej
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-PwPaOPC-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Joanna Kubicka-Jakuczun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 18
(w tym jako e-learning)
1,2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi paradygmatami psychologicznymi, które są źródłem tworzonych szkół psychoterapeutycznych oraz przedstawienia metod wykorzystywanych w każdej z wybranych szkół psychoterapii. Szczególna uwaga zwrócona będzie na podejście: psychoanalityczne, behawiorystyczna, Gestalt, terapię systemową, terapię paradoksalną oraz analizę tranzakcyjną. Student zapozna się z filozofią podejścia oraz z wybranymi technikami stosowanymi podczas terapii jako pozycjami wyjściowymi do metod i obszarów pracy coacha.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Paradygmaty w psychologii. Elementy historii psychologii. Elementy filozofii w pracy psychoterapeuty. Rozwój psychoterapii, jako metody leczenia. Założenia szkół psychoterapii. Etyka w psychoterapii. Kontakt i kontrakt terapeutyczny.  Narzędzia i obszary pracy coacha. 

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, eksperyment.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium pisemne, pytania formułowane w oparciu o materiał omawiany na wykładach.

Literatura podstawowa

Grzesiuk L., „Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki.” Tom I, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa, 2005

Grzesiuk L., „Psychoterapia. Badania i szkolenie. Podręcznik akademicki.” Tom II, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa, 2005

Literatura uzupełniająca

Brzezińska A., Psychologiczne portrety człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

Malim T., Birch A., Wadeley A., „Wprowadzenie do psychologii”; PWN, Warszawa 1994.

Wybrane artykuły z czasopisma o tematyce związanej z psychologią- „Charaktery” na przestrzenie ostatnich 10 lat

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 06-02-2017 15:00)