SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zastosowanie elementów terapii systemowej w pracy organizacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zastosowanie elementów terapii systemowej w pracy organizacji
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-ZETSwPO-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dorota Niewiedział
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wykorzystania elementów terapii systemowej w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Najważniejsze paradygmaty w psychologii: psychoanaliza, behawioryzm, psychologia humanistyczna. Psychoterapia- definicja, rodzaje, cele. Psychoterapia systemowa- podstawy teoretyczne, cele, techniki. Wybrane elementy terapii systemowej wykorzystywane w sytuacji pracy oraz w biznesie.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: praca indywidualna, praca z książką, metoda przypadków, inscenizacja, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskusja, metody ekspresyjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną. Ocena na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta – praca z tekstem (analiza przypadków), jak również, na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta w pracy zespołowej oraz (do wyboru w wyniku ustalenia prowadzącego i studentów) uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego treści prezentowane na ćwiczeniach lub przygotowanie pracy pisemnej na ustalony wraz z prowadzącym temat.

Literatura podstawowa

Satir V., Terapia rodziny, GWP, Gdansk, 2000

Grzesiuk L., Psychoterapia-teoria, Eneteia, Warszawa, 2005

Deissler K. G. „Terapia systemowa jako dialog”, Wyd. UJ, Kraków 1998

Ludewig K. „Terapia systemowa „ GWP, Gdańsk 1995

Literatura uzupełniająca

Coleman P, Deutsh M., „Rozwiązywanie konfliktów”, WUJ, Kraków, 2009

Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Biblioteka Moderatora, Wrocław, 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 07-02-2017 09:43)