SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody pomiaru przydatności zawodowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody pomiaru przydatności zawodowej
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-MPPZ-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Renata Cebernik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu problematyki przydatności zawodowej oraz skłonienie ich do wykorzystania wiedzy do efektywniejszego organizowania pracy własnej i pracy innych ludzi.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Definicje osobowości, temperamentu, stylu poznawczego, poczucia kontroli. Narzędzia pomiaru przydatności zawodowej. Spejaliści w procesie selekcji i rekrutacji pracowników. Zalety i wady stosowania testów specjalistycznych. Etyka dokonywania pomiaru przydatności zawodowej.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: praca indywidualna, praca z książką, metoda przypadków, inscenizacja, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskusja, metody ekspresyjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną. Ocena na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta – praca z tekstem (analiza przypadków), jak również, na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta w pracy zespołowej oraz (do wyboru w wyniku ustalenia prowadzącego i studentów).

Literatura podstawowa

Brzeziński J., „Trafność i rzetelność testów psychologicznych”, GWP, Gdańsk, 2005

Hoffman E., Ocena psychologiczna pracowników, GWP, Gdańsk, 2008

Sidor – Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2007

Witkowski T., Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 2000

Literatura uzupełniająca

Ewald D., Lammert K., Marx S., Testy rekrutacyjne, C.H. Beck, Warszawa, 2009

Stemplewska-Żakowicz K., Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, GWP, Gdańsk, 2009

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 06-02-2017 12:50)