SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sesje mentorskie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sesje mentorskie
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-SM-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 30
(w tym jako e-learning)
2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poszerzenie samoświadomości pracy coacha, uzyskanie wiedzy dotyczącej kompetencji zakresie prowadzenia sesji coachingowych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Poszerzanie samoświadomości, informacje zwrotne, budowanie relacji coach – klient, praktyczne aspekty pracy, mentoring.

Metody kształcenia

Superwizja, dyskusja, warsztat, eksperyment

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu odbywa się poprzez uzyskanie odpowiedniej liczby punktów przy superwizji pracy własnej.

Literatura podstawowa

Megginson, D., Clutterbuck, D., Garvey, B., Stokes, P., Garrett-Harris, R. (2008).Mentoring w działaniu. Poznań: Wydawnictwo REBIS

O'Neill, M. (2005). Coaching dla kadry menedżerskiej. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS

Persloe, E., Wray, M. (2002). Trener i mentor. Kraków: Oficyna ekonomiczna.

Parsloe E., Wray M.2003,  Trener i mentor. Kraków

Rzycka, O., Porosło, W. (2012). Menedżer coachem. Jak rozmawiać by osiągnąć rezultaty. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer

Rzycka, O. (2010). Niezwykła moc zadawania pytań w zarządzaniu ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer

Literatura uzupełniająca

Dilts, R. (2006). Od przewodnika do Inspiratora. Warszawa: Wydawnictwo PINLP

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 06-02-2017 15:28)