SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mobbing w miejscu pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mobbing w miejscu pracy
Kod przedmiotu 14.4-WP-SWzMPPO-MwMP-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Stres, wypalenie zawodowe, mobbing - profilaktyka patologii organizacyjnych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Anna Góralewska-Słońska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom rozszerzonej wiedzy z zakresu problemu przemocy psychicznej i fizycznej w miejscu pracy (mobbingu) oraz uwrażliwienie studentów na problem terroru psychicznego w środowisku zawodowym.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Zagadnienia problemowe: Mobbing, polityka antymobbingowa, molestowanie psychiczne w pracy.

Metody kształcenia

Wykład: Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny;

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin forma ustna lub pisemna do wyboru (do ustalenia przez prowadzącego wraz z grupą), egzamin obejmuje odpowiedź studenta na trzy pytania, sformułowane w oparciu o prezentowane podczas wykładu treści teoretyczne i problemowe.  

Literatura podstawowa

1.      Bechowska-Gebhrdt A., Stalewski T., Mobbing patologia zarządzania personelem, Difin, Warszawa 2004;

2.      Kratz H., Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie., Onepress, Gliwice, 2007

3.      Hirigoyen M., Molestowanie w pracy, W drodze, Poznań 2003,

4.      Litzke S., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007,

Literatura uzupełniająca

1.      Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,

2.      Stocki R., Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005,

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 21-02-2017 12:29)