SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Profilaktyka molestowania seksualnego w miejscu pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Profilaktyka molestowania seksualnego w miejscu pracy
Kod przedmiotu 14.4-WP-SWzMPPO-PMSwMP-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Stres, wypalenie zawodowe, mobbing - profilaktyka patologii organizacyjnych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Anna Góralewska-Słońska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu rozpoznawania zachowań i sytuacji patologicznych w obszarze dyskryminacji pracowników ze względu na płeć oraz molestowanie seksualne, celem jest uwrażliwienie studentów na rozpoznawanie rozerotyzowanej atmosfery w miejscu pracy, która może przyczyniać się do wzrostu patologiczności czynów.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Zagadnienia problemowe: dyskryminacja ze względu na płeć, seksizm, stereotypy i uprzedzenia, molestowanie seksualne, polityka antydyskryminacyjna.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: praca indywidualna, praca z książką, metoda przypadków, inscenizacja, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskusja, metody ekspresyjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną. Ocena na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta – praca z tekstem (analiza przypadków), jak również, na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta w pracy zespołowej oraz (do wyboru w wyniku ustalenia prowadzącego i studentów) uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego treści prezentowane na ćwiczeniach lub przygotowanie pracy pisemnej na ustalony wraz z prowadzącym temat.

Literatura podstawowa

1.      Kozak S., Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Difin, Warszawa 2009,

2.      Wołosik A., Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa, Difin, Warszawa 2010,

3.      Hirigoyen M., Molestowanie w pracy, W drodze, Poznań 2003,

4.      Litzke S., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

Literatura uzupełniająca

1.      Bugdol M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin Warszawa, 2007,

2.      Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie - publikacja powstała jako część projektu „Przezwyciężanie barier na drodze ku równości kobiet i mężczyzn w Polsce”, realizowanego w ramach Programu dot. Wspólnotowej Strategii Ramowej na rzecz Równości Płci 2001-2006. Warszawa 2004

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 09-02-2017 14:54)