SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diagnostyczny warsztat struktury grupy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diagnostyczny warsztat struktury grupy
Kod przedmiotu 14.4-WP-SWzMPPO-DWSG-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Stres, wypalenie zawodowe, mobbing - profilaktyka patologii organizacyjnych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Joanna Kubicka-Jakuczun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z psychologii społecznej w obszarze zachowań grupowych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do psychologii społecznej. Definicja grupy, zjawiska występujące w grupie. Psychologiczne czynniki determinujące funkcjonowanie człowieka w organizacji: osobowość, temperament, inteligencja, aspiracje, ambicje oraz typy umysłowości oraz ich wpływ na strukturę grupy. Czynniki egzogenne warunkujące zachowanie grupy. Konflikt w grupie. Fazy rozwoju grupy, role grupowe. Techniki diagnostyczne.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: praca indywidualna, praca z książką, metoda przypadków, inscenizacja, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskusja, metody ekspresyjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną. Ocena na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta – praca z tekstem (analiza przypadków), jak również, na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta w pracy zespołowej oraz (do wyboru w wyniku ustalenia prowadzącego i studentów) uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego treści prezentowane na ćwiczeniach lub przygotowanie pracy pisemnej na ustalony wraz z prowadzącym temat.

Literatura podstawowa

1.      Adams K., „Komunikacja w grupach”, GWP, Gdańsk, 2010

2.      Brown R., „Procesy grupowe”, GWP, Gdańsk, 2009

3.      Stephan C., Stephan W., „Wywieranie wpływu przez grupy”, GWP Gdańsk, 2005

4.      Aronson E., „Psychologia społeczna, serce i umysł”, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa, 2004

Literatura uzupełniająca

1.       Coleman P, Deutsh M., „Rozwiązywanie konfliktów”, WUJ, Kraków, 2009

2.       Król-Fijewska M., Trening asertywności., Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP, Warszawa 1992

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 09-02-2017 10:11)