SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Możliwości i ograniczenia percepcji interpersonalnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Możliwości i ograniczenia percepcji interpersonalnej
Kod przedmiotu 14.4-WP-SWzMPPO-MiOPI-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Stres, wypalenie zawodowe, mobbing - profilaktyka patologii organizacyjnych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Anna Góralewska-Słońska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom rozszerzonej wiedzy z zakresu postrzegania oraz skłonienie ich do wykorzystania wiedzy w praktyce w celu uniknięcia typowych błędów i ograniczeń percepcyjnych, celem jest poszerzenie świadomości na temat zdolności percepcyjnych i ich wpływu na postrzeganie rzeczywistości.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Zagadnienia problemowe: Proces percepcji. Spostrzeganie społeczne, zasady interpretacji świata społecznego i innych ludzi prowadzące do poznania ich i siebie. Błędy percepcyjne. Teoria atrybucji. Zasady spostrzegania społecznego

Metody kształcenia

Ćwiczenia: praca indywidualna, praca z książką, metoda przypadków, inscenizacja, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskusja, metody ekspresyjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną. Ocena na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta – praca z tekstem (analiza przypadków), jak również, na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta w pracy zespołowej oraz (do wyboru w wyniku ustalenia prowadzącego i studentów) uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego treści prezentowane na ćwiczeniach lub przygotowanie pracy pisemnej na ustalony wraz z prowadzącym temat.

Literatura podstawowa

1.      Searle J., Umysł krótkie wprowadzenie, dom wydawniczy Rebis, Poznań, 2010,

2.      Nęcka E., Orzechowski J., Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011,

3.      Wosińska W., Psychologia życia społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004,

4.      Aronson E., Wilson T., Akert M., Psychologia społeczna serce I umysł, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004,

Literatura uzupełniająca

1.      Zimbardo P., Ruch F., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

2.      Bartkowiak G., Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 09-02-2017 12:17)