SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Źródła konfliktów w pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Źródła konfliktów w pracy
Kod przedmiotu 14.4-WP-SWzMPPO-ZKwP-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Stres, wypalenie zawodowe, mobbing - profilaktyka patologii organizacyjnych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
  • dr Dorota Niewiedział
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zagadnienia konfliktu, student poznaje problem zarządzania konfliktem w środowisku pracy.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wiedza psychologiczna o przyczynach, typach i sposobach rozwiązywania konfliktów w pracy. Pozytywne i negatywne konsekwencje konfliktów. Mechanizmy radzenia sobie z konfliktami. Cechy osobowości konfliktogennej. Organizacyjne uwarunkowania konfliktów, typy organizacji patologicznych. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: praca indywidualna, praca z książką, metoda przypadków, inscenizacja, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskusja, metody ekspresyjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną. Ocena na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta – praca z tekstem (analiza przypadków), jak również, na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta w pracy zespołowej oraz (do wyboru w wyniku ustalenia prowadzącego i studentów) uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego treści prezentowane na ćwiczeniach lub przygotowanie pracy pisemnej na ustalony wraz z prowadzącym temat.

Literatura podstawowa

1.      Ederlmann R., Konflikty w pracy, GWP, Gdańsk, 2005

2.      M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa PWN, 1991.

3.      D.P.Schultz, S.E.Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa, 2002.

4.      N. Chmiel, Wprowadzenie do psychologii pracy i organizacji, GWP, Gdańsk, 2003.

Literatura uzupełniająca

1.      Coleman P, Deutsh M., „Rozwiązywanie konfliktów”, WUJ, Kraków, 2009

2.      Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Biblioteka Moderatora, Wrocław, 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 09-02-2017 15:56)