SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody skutecznego radzenia sobie ze stresem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody skutecznego radzenia sobie ze stresem
Kod przedmiotu 14.4-WP-SWzMPPO-MSRSzS-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Stres, wypalenie zawodowe, mobbing - profilaktyka patologii organizacyjnych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
  • mgr Joanna Kubicka-Jakuczun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu profilaktyki stresu w wymiarze indywidualnym i systemowym.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Definicja stresu. Patologiczne i salutogenetyczne ujęcie stresu. Fizjologiczne objawy stresu, zaburzenia psychosomatyczne i somatopodobne. Konsekwencje psychologiczne i społeczne przeżywania długotrwałego stresu. Wypalenie zawodowe. Stres jako czynnik motywujący. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: praca indywidualna, praca z książką, metoda przypadków, inscenizacja, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskusja, metody ekspresyjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną. Ocena na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta – praca z tekstem (analiza przypadków), jak również, na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta w pracy zespołowej oraz (do wyboru w wyniku ustalenia prowadzącego i studentów) uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego treści prezentowane na ćwiczeniach lub przygotowanie pracy pisemnej na ustalony wraz z prowadzącym temat.

Literatura podstawowa

1.      Hobffal S., „Stres, kultura i społeczność”, GWP, Gdańsk, 2006

2.      Rongińska T., Gaida W., Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej, Zielona Góra, 2001,

3.      Hartley M., „ Stres w pracy”, Wydawnictwo Jedność, Kielce, 2005

4.      Geisselhart R., „Stresologia”, Wydawnictwo JK, Łódź, 2008

Literatura uzupełniająca

1.      Bailey R., Zarządzanie stresem, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2010

2.      Schultz D.P Schulz S.E., Psychologia a  wyzwania dzisiejszej pracy. PWN, Warszawa 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 09-02-2017 11:07)