SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej (niem.) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej (niem.)
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-GiZN
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Mikulska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do wykorzystania gier i zabaw, które mogą być przydatne jako narzędzie służące nauczaniu języka niemieckiego w grupach przedszkolnych oraz klasach I-III oraz uświadomienie studentowi możliwości, jakie niesie z sobą ich wykorzystanie w nauczaniu małych dzieci języka niemieckiego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+/B2.

Zakres tematyczny

Student posiada podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy I - III szkoły podstawowej  z wykorzystaniem gier i zabaw. Potrafi zaaranżować  różnorodne działania  w celu nauczania języka niemieckiego w  środowisku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zna różne formy gier i zabaw stymulujące akwizycję języka niemieckiego.

Metody kształcenia

Ćwiczenia praktyczne w przestrzeni klasowej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z ćwiczeń: metody weryfikacji efektów kształcenia to:

- jedno kolokwium pisemne w semestrze zawierające pytania otwarte i zamknięte i uzyskanie minimum 50 % prawidłowych odpowiedzi; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

- sprawdzian: progi punktowe jw.

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

 Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen.

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

Bzdak, A. „Program edukacji językowej w klasach 1-3. Gry i zabawy w nauczaniu”

 Iluk, J. „Jak uczyć małe dzieci” 2002

Iluk, J. „O niektórych aspektach wczesnoszkolnego nauczania języków obcych” Poliglota, Częstochowa 2005

Kapica, G. „Zabawa.” Warszawa 1997

Pamuła, M. „Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym”

Pamuła, M. „Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu języka obcego dzieci”

Rychta, D. „Gry i zabawy w nauczaniu języka obcego”

Siek-Piskozub, T., „Uczyć się bawiąc. Strategia ludyczna na lekcji języka obcego” PWN, Warszawa 2001

kidsweb.de – die unabhängige Kinderseite für kleine und große Leute gestaltet.  Schnelleinstieg zu unseren kidsweb-Spezial-Themen: z.B.

- Rätsel-Spezial, -Drachen-Spezial, -Piraten, -Farben,-Berufe usw.

www.kindererziehung.com

 

Literatura uzupełniająca

Jaroszewska, A. „Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym”

Kujawa, B. „Wczesne nauczanie języków obcych”

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 15-12-2016 13:03)