SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Decydowanie polityczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Decydowanie polityczne
Kod przedmiotu 14.1-WH-PD-DP 4-Ć-S14_pNadGen17U9R
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
 • dr Adam Ilciów
 • dr Piotr Łukomski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie dostarczyć teoretycznych narzędzi do analizy politycznego procesu decyzyjnego zarówno w perspektywie normatywnych modeli racjonalności, jak i modeli empirycznych wyrosłych z krytyki tych pierwszych. Metodologicznym motywem przewodnim jest wskazywanie na integrująca rolę analizy decyzyjnej w naukach o polityce.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Elementy procesu podejmowania decyzji. Sytuacja decyzyjna i jej charakterystyka.
 2. Subiektywne i obiektywne uwarunkowania racjonalności decyzji. Niepełna informacja, heurystyki i błądzenie na skróty.
 3. Decyzje w sytuacji ryzyka i niepewności.
 4. Charakterystyka decyzji politycznych. Polityka i sytuacje strategiczne. Aggarwala i Allana hipoteza politycznej hierarchii preferencji.
 5. Podstawy teorii gier. Założenia i sposoby zapisu.
 6. Gry o sumie zerowej i niezerowej. Typologia gier ze względu na hierarchię preferencji.
 7. Dylemat więźnia jako struktura deficytu zaufania w grach politycznych.
 8. Teoria umowy społecznej w świetle dylematu więźnia.
 9. Turniej Axleroda i dylemat więźnia rozgrywany wielokrotnie.
 10. Gry przetargu i ich rozwiązania. Czy istnieje sprawiedliwy podział dóbr?
 11. Gry koalicyjne jako podstawowy sposób działania w demokracji.
 12. Racjonalny wyborca w ekonomicznym modelu demokracji Downsa.
 13. Problem racjonalnego wyborcy: głosowanie strategiczne i twierdzenie Arrowa.
 14. Aksjologiczny model analizy decyzji politycznych.

Metody kształcenia

Praca w grupach, praca z książką, metoda przypadków, samodzielna analiza przypadków; wykład problemowy; dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach (20%); udział w grach decyzyjnych (30%); kolokwium (50%)

Literatura podstawowa

 1. Z. J. Pietraś, Decydowanie polityczne, PWN, Warszawa 2011,
 2. W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny, Gdańsk 2011,
 3. J. Arnoldi, Ryzyko, Warszawa 2011,
 4. R.R. Lau, Modele podejmowania decyzji, w: Psychologia polityczna, red. D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis, Kraków 2008, W
 5. Th. C. Schelling, Racjonalność i jej alternatywy, Kraków 2006,
 6. J. Watson, Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, Warszawa 2005,
 7. Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki, red. J. Wilkin, Warszawa 2005,
 8. H. P. Young, Sprawiedliwy podział, Warszawa 2004, Scholar,
 9. J. Sielski, Metoda decyzyjna, w: Współczesne teorie polityki – od logiki do retoryki, red. T. Klementewicz, Warszawa 2004, Studia Politologiczne INPUW, vol. 8,
 10. J. Haman, Demokracja, decyzje, wybory, Warszawa 2003,
 11. T. Tyszka, T. Zaleśkiewicz, Racjonalność decyzji, Warszawa 2001,
 12. Ph. D. Straffin, Teoria gier, Warszawa 2001, Scholar,
 13. J. W. N. Watkins, Wyjaśnianie historii. Indywidualizm metodologiczny i teoria decyzji w naukach społecznych, Wrocław 2001,
 14. T. Tyszka, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańsk 1999,
 15. G. Satori, Teoria demokracji, Warszawa 1998, PWN, tam rozdz. 8, Decyzyjna teoria demokracji,
 16. J. Sielski, Pierwotne kategorie aksjologicznej analizy decyzyjnej, Wyd. UŚ 1997,
 17. O. Cetwiński, Ryzyko w przesłankach decyzji, w: Społeczeństwo a ryzyko, red. L.W. Zacher, A. Kiepas, Warszawa-Katowice 1994,
 18. R. Borkowski, Teoretyczno-metodologiczne problemy rozważań nad ryzykiem, w: j. w.,
 19. W. Sztumski, Ryzyko i świadomość ryzyka, w: j.w.,
 20. J. Woleński, Teoria decyzji politycznych a teoria decyzji, w: Decyzje polityczne w systemach społecznych, red. A. Bodnar, W.J. Szczepański, Warszawa 1987.

Literatura uzupełniająca

 1. S. J. Brams, Game Theory and the Humanities. Bridging Two Worlds, The MIT Press 2011,
 2. A. Mintz, K. DeRouen Jr., Understanding Foreign Policy Decision Making, Cambridge UP 2010,
 3. N. McCarty, A. Meirowitz, Political Game Theory. An Introduction, Cambridge UP 2007,
 4. H. A. Simon, Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Gliwice 2007,
 5. H. Ward, Teoria racjonalnego wyboru, w: Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006, WUJ,
 6. K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005, rozdz. Podejście racjonalnego wyboru,
 7. K. Bachmann, Konwent o przyszłości Europy,  Wrocław : "Atut", 2004,
 8. G. Doron, I. Sened, Political Bargaining. Theory, Practice and Process, Sage Publications 2001,
 9. Elementy teorii wyboru społecznego, wyb. i red. G. Lissowski, Warszawa 2001,
 10. R. Axelrod, The Complexity of Cooperation, Princeton UP 1997,
 11. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994,
 12. M. Zdyb, Istota decyzji, Lublin 1993,
 13. A. Bodnar, Decyzje polityczne : elementy teorii, Warszawa 1985,
 14. L. Weres, Teoria gier w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, Poznań 1982.
 15. Th. C. Schelling, The Strategy of Conflict, Harvard University, Cambridge 1980.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2017 14:16)