SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i praktyka hipertekstu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka hipertekstu
Kod przedmiotu 15.0-WH-FiPlD-HIP-2-Ć-S14_pNadGenJ8AOF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Piotr Kładoczny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z historią hipertekstu i podstawowymi pojęciami związanymi z jego teorią. Nabycie umiejętności rozpoznawania  struktury sieci hipertekstowej i praktycznego tworzenie prostych hipertekstów.

Wymagania wstępne

Zaliczenie z kursów: 1) projektowanie i obsługa stron www, 2) grafika komputerowa.

Zakres tematyczny

Historia hipertekstu i jego definicje. Podstawowe struktury hipertekstu. Leksja i linki. Druk a hipertekst. Lingwistyczne koncepcje tekstu a hipertekst. Hipertekst a intertekstualność. Autor w hipertekście. Literackie korzenie hipertekstu, protohiperteksty, gry paragrafowe. Hiepertekst jako narzędzie poznawcze. Narodziny społeczeństwa otwartego. Architektura inteligencji. Gatunki hipertekstu. Granice hipertekstu.

Metody kształcenia

Opis wyjaśniający, dyskusja, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 1. Prezentacja.
 2. Wykonanie autorskiej strony internetowej.
 3. Aktywny udział w dyskusji.

Literatura podstawowa

 1. Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Hipertekst, w: tychże, Tekstologia, Warszawa 2012: PWN, s. 62-68.
 2. Bolter J.D., Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku, tł. A. Małecka, M. Tabaczyński, Kraków-Bydgoszcz 2014.
 3. Ekrany piśmienności, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2008.
 4. Pająk A., Czy jest w tym tekście jeszcze autor? Cyfrowe zlepki, postprodukty, kolaże, w: Język @ multimedia 3. Dialog – konflikt, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2012, s. 299-311.
 5. Pisarski M., Hipertekst a intertekstualność. Powinowactwa i rozbieżności, „Porównania”, nr 8, 2011.
 6. Strona internetowa: http://techsty.art.pl/hipertekst.htm.
 7. Witosz B., Lingwistyczne koncepcje tekstu wobec wyzwań komunikacji wirtualnej, w: Tekst (w) sieci 1. Tekst, język, gatunki, red. Danuta Ulicka, s. 15-26, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Borowiak X., Interpretacja bez granic? W hipertekstowym labiryncie „Końca świata według Emeryka” Radosława Nowakowskiego, w: Tekst (w) sieci 2. Literatura, społeczeństwo, komunikacja, red. A. Gumkowska, s. 187-196, Warszawa 2009.
 2. Celiński P., Wyzwania hipertekstu – granice nieograniczonego, w: Estetyka wirtualności, red. Michał Ostrowicki, Kraków 2005.
 3. Dróżdż A., Od liber mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii, Warszawa 2009.
 4. Dobrowolski P., Impresjonistyczny model hipertekstowy, w: Tekst (w) sieci. Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, s. 265-277, Warszawa 2009.
 5. Fabiszewski B., Gra paragrafowa – hipertekst zamknięty w książce, w: Tekst (w) sieci 2. Literatura, społeczeństwo, komunikacja, red. A. Gumkowska, s. 131-140, Warszawa 2009.
 6. Ryan M.L, Co komputer zrobił dla słowa, w: Język @ multimedia 3. Dialog – konflikt, red. A. Dytman-Stasieńko, J.  Stasieńko, Wrocław 2012, s. 269-287.
 7. Żydek-Bednarczuk U., Hipertekst w perspektywie lingwistycznej, komunikacyjnej i kulturowej, w: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, T. 1. Stan wiedzy i postulaty badawcze, red. M. Kita, M.  Ślawska, Katowice 2012, s. 167-177.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności dziennikarstwo internetowe.


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Kładoczny (ostatnia modyfikacja: 07-04-2017 14:37)