SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PdW II: Fotografia i dziennikarstwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PdW II: Fotografia i dziennikarstwo
Kod przedmiotu 15.1-WH-DiksD-FD-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Kamila Gieba
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu fotografii w pracy dziennikarza, fotograficznych gatunków dziennikarskich, najważniejszych technik fotograficznych, elementów obróbki cyfrowej zdjęć oraz legalnych źródeł pozyskiwania fotografii. Student zna specyfikę pracy fotoreportera i związane z nią kwestie etyki dziennikarskiej.

Umiejętności: Student potrafi posługiwać się terminologią fotograficzną, wykorzystuje wiedzę o fotografii w pracy dziennikarza, samodzielnie planuje i realizuje projekt dziennikarski z zastosowaniem fotografii.

Kompetencje: Student posiada świadomość możliwości manipulacji treścią za pomocą fotografii, dostrzega konieczność zachowania etyki dziennikarskiej, czynnie uczestniczy
w życiu kulturalnym i medialnym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Fotografia analogowa i cyfrowa; podstawowe narzędzia warsztatu fotografa. Wybrane elementy teorii fotografii. Wybrane techniki fotograficzne. Narzędzia fotografii cyfrowej. Funkcje fotografii w dziennikarstwie. Gatunki fotograficzne i ich zastosowanie
w dziennikarstwie (na wybranych przykładach). Reportaż fotograficzny. Fotografia prasowa. Wykorzystanie fotografii w nowych mediach. Legalne źródła pozyskiwania zdjęć. Praca fotoreportera a etyka dziennikarska.

Metody kształcenia

Opis wyjaśniający, opis klasyfikujący, rozmowa nauczająca, dyskusja, zajęcia praktyczne (studium przypadku).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca pisemna, przygotowanie do zajęć, aktywność podczas zajęć, realizacja zadań praktycznych.

Literatura podstawowa

 1. I. Jeffrey, Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii, przeł. J. Jedliński, Kraków 2014.
 2. J. Jesiółkowska, Fotografia jako perswazja, [w:] Sztuki wizualne jako nośnik ideologii, red. M. Lisiecki, Toruń 2009.
 3. K. Kobre, Fotografia prasowa. Z obiektywem za kulisami niezwykłych wydarzeń, przeł.
  M. Lipa, Warszawa 2011.
 4. A. Uchańska, Fotografia w dziennikarstwie i reklamie – nowe trendy, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 1.
 5. K. Wolny-Zmorzyński, E. Nowińska, K. Groń, W. Sosnowski, Fotografia dziennikarska. Teoria – praktyka – prawo, Warszawa 2011.
 6. K. Wolny-Zmorzyński, Fotograficzne gatunki dziennikarskie, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. T. Barret, Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy, Kraków 2014.
 2. M. Krzanicki, Fotografia i propaganda. Polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2013.
 3. M.A. Potocka, Fotografia, Warszawa 2011.
 4. A. Rouille, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. O. Hedemann, Kraków 2007.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów II stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 11-01-2018 12:59)