SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PdW III: Konflikt i mediacja w środowisku lokalnym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PdW III: Konflikt i mediacja w środowisku lokalnym
Kod przedmiotu 15.1-WH-DiksD-KM-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazać teorię zjawiska konfliktów społecznych (przedstawienie istoty konfliktu społecznego i mechanizmów determinujących wybuch, przebieg i zakończenie sytuacji konfliktowej; wskazanie na znaczenie i rolę konfliktów w społeczeństwie wraz z ukazaniem konfliktogennego charakteru struktury społecznej; omówienie funkcji i dysfunkcji konfliktów społecznych) oraz przykłady różnorodnych konfliktów występujących w środowisku lokalnym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Geneza teorii i współczesne teorie konfliktów.  Pojęcie konfliktu społecznego. Typologie definicji konfliktów społecznych. Specyfika konfliktów społecznych w wymiarze lokalnym. Modele dynamiki konfliktów lokalnych.  Fazy przebiegu procesu konfliktu na przykładzie środowiska lokalnego. Sprzeczności i napięcia społeczne jako przyczyny konfliktów lokalnych. Wrogość, agresja i walka istotą sytuacji konfliktowej. Czynniki intensyfikujące przebieg konfliktu lokalnego. Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów. Kierowanie konfliktem i „oswajanie” konfliktu lokalnego. Społeczne i strukturalne uwarunkowania konfliktów lokalnych. Konflikt a zmiana społeczna.

Metody kształcenia

Analiza tekstów źródłowych, dyskusja wokół literatury polemicznej, test kompetencji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Prezentacja i ewaluacja publicznych strategii negocjacyjnych, test kompetencji, kolokwium.

Literatura podstawowa

 1. Barnaszewski B., Źródła kryzysów i konfliktów. Uwarunkowania stymulujące społecznie kryzysy i konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne, Toruń 2011.
 2. Coser L., Funkcje konfliktu społecznego, Kraków 2009.
 3. Jakubowska U., Skarżyńska K., Wasilewski J, Konflikty międzygrupowe, Warszawa 2007.
 4. Golec A., Konflikt polityczny – myślenie i emocje. Raport z badania polskich polityków, Warszawa 2002.
 5. Buczkowski P, Sprawowanie władzy w perspektywie konfliktów lokalnych. Konflikt nieunikniony, w: Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem, red. P. Buczkowski, P. Matczak, Poznań 2004.
 6. Agresja – konflikt – społeczeństwo, red. H. Pietrzak, Tyczyn 2000.
 7. Chełpa, S., Witkowski, T., Psychologia konfliktów, Warszawa 1999.
 8. Lipset, S.M., Homo politicus, Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995.
 9. Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności, Warszawa 1993.
 10. Dana D., Rozwiązywanie konfliktów, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca

 1. Lokalne społeczności obywatelskie – mapy aktywności. Raporty z badań, red. P. Frączak, Warszawa 2004.
 2. Sztumski J., Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezwyciężania, Częstochowa 2000.
 3. Macek I., Konflikty społeczne, Wrocław 1993.
 4. Pietrzak H., Agresja indywidualna i zbiorowa w sytuacji napięć i konfliktów, Rzeszów 1992.
 5. Dąbrowski, P., Praktyczna teoria negocjacji, Warszawa 1991.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów II stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-06-2017 10:33)