SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PdW III: Kreowanie wizerunku i zarządzanie wizerunkiem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PdW III: Kreowanie wizerunku i zarządzanie wizerunkiem
Kod przedmiotu 15.1-WH-DiksD-kw-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z mechanizmami kreowania wizerunku zarówno osób jak i organizacji, a także jego sprawnym zarządzaniem i modyfikowaniem, oraz jego rolą w procesie komunikacji publicznej.     

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Czym jest wizerunek? Kto i dlaczego go kreuje? Proces kreowania wizerunku: elementy, mechanizmy, strategie. Werbalne i niewerbalne sposoby kreowania wizerunku. Od narracji do wyglądu. Wizerunek w polityce. Kreowanie i kierowanie wizerunkiem polityka. Studium przypadku. Wizerunek celebryty. Nie ważne jak, ważne, żeby mówili!? Czy można stać się więźniem własnego wizerunku? Prawo do wizerunku i zarabianie na wizerunku. Branding jako kreowanie wizerunku marki. Wizerunek w skali globalnej – państwa i organizacje.

Metody kształcenia

Praca z tekstem indywidualna oraz grupowa, studium przypadku, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 1. Kolokwium.
 2. Aktywność oraz obecność na zajęciach.

Literatura podstawowa

 1. M. Karnowski, E. Mistewicz E, Anatomia władzy, Warszawa 2010.
 2. K. Daniel, Wykorzystanie skandalu do tworzenia wizerunku przez polityków, „Atheneum. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 49/2016, Toruń 2016.
 3. O. Annusewicz, Celebrytyzacja polityczna,  [w:] S. Sulowski (red.), „Studia Politologiczne” vol. 20, Warszawa 2011.
 4. M. Hereźniak, Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, Warszawa 2011.
 5. Red. M. Jeziński, Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, Toruń 2004.
 6. G. Białopiotrowicz, Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, Warszawa 2009.
 7. W. Gałązka, Gotowych faktów nie ma. Kreacja informacji oraz wizerunku publicznego i medialnego, Wrocław 2008.  

Literatura uzupełniająca

 1. N. de Barbaro, Dojść do głosu. Radykalnie praktyczny przewodnik po kampanii wyborczej, Kraków 2005.
 2. M. Karnowski, E. Mistewicz E, Anatomia władzy, Warszawa 2010.
 3. A i B. Pease, Mowa ciała, Poznań 2014.
 4. W. Szalkiewicz, Kandydat, jak wygrać wybory, Bydgoszcz – Olsztyn 2006.
 5. P. Tymochowicz, Biblia skuteczności, Wrocław 2007.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów II stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-06-2017 10:34)