SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB2: Filozofia i etyka sportu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB2: Filozofia i etyka sportu
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-FFES-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Joanna Zegzuła - Nowak
  • prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu antropologii filozoficznej oraz związkami filozofii z kulturą fizyczną. Wskazanie na kulturę fizyczną i jej formy jako ważny element kultury ogólnoludzkiej. Zasadnicza orientacja w problematyce historii filozofii obejmującej okres od starożytności po współczesność (szczególnie uwzględnienie ewolucji podejścia do kultury fizycznej i cielesności). Ukazanie historycznego rozwoju i naczelnych zasad idei olimpizmu (kultura starogrecka - Igrzyska Olimpijskie - jako źródło nowożytnego sportu europejskiego, rozwój idei starożytnego olimpizmu w poglądach P. de Coubertina, zapisy Karty Olimpijskiej). Ukazanie naczelnych zasad etycznych w sporcie oraz ich współczesnych zagrożeń.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu filozofii i etyki.

Zakres tematyczny

Filozofia w europejskim kręgu kulturowym. Starożytna idea „kalokaghatii” i jej realizacja w sporcie. Kultura fizyczna i jej współczesne przejawy. Antropologia filozoficzna. Ciało, jego recepcja i ocena wartości w różnych epokach. Filozofia sportu – powstanie i rozwój. Idea olimpizmu. Ruch Olipijski i jego elementy konstytutywne. Etyka jako dyscyplina filozoficzna ‒ jej główna problematyka i naczelne kategorie (wartości, normy, oceny, sankcje, dobro, doskonałość, prawda, piękno, sprawiedliwość ), koncepcja „etyki sportowej walki”i zasada „fair play” jako jej naczelna zasada; współczesne zagrożenia dla zasady „fair play” (agresja, doping, korupcja, chuligaństwo stadionowe); estetyczny wymiar sportu ‒ kategoria piękna w sporcie.

 

Metody kształcenia

Analiza tekstów źródłowych, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca problemowa w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Test z progami punktowymi, referat, sprawozdania z lektur, aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

1. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958 lub inne wydanie.

2. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Tom1, (wydanie dowolne).

3. Lipiec J. Filozofia olimpizmu, Warszawa 1999.

4.Lipiec J. Kalogiata: Szkice z filozofii sportu, Kraków 1988.

5. Krawczyk Z. (red) Filozofia i socjologia kultury fizycznej. Wybór tekstów, Warszawa 1974, PWN.

6. Karta Olimpijska (źródło dowolne).

7. Tyszka A., Olimpia i Akademia, wyd. Sport i turystyka, Warszawa 1970.

8. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Kultura fizyczna, sport. Red. Z. Krawczyk. Warszawa 1997.

9. Krawczyk Z., Sport w zmieniającym się społeczeństwie, AWF, Warszawa 2000.

10. Młodzikowski G., Sport i polityka. Warszawa 1979.

11. Nauki społeczne wobec sportu współczesnego, red. J. Kosiewicz, P. Bany, M. Piątkowska, J.Żyśko, Warszawa 2010.

12. Sport, kultura, społeczeństwo. Red. J. Kosiewicz. Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

1. Lipiec J. (red.), Duch sportu, Kraków 1980.

2. Lipoński W., Olimpizm dla każdego: popularny zarys wiedzy w historii, organizacji i filozofii ruchuolimpijskiego, Poznań 2000.

3. Osterloff K., Historia sportu, Warszawa 1976.

4. Humanistyczna encyklopedia sportu, Warszawa 1987.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 03-07-2017 14:41)