SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Socjologia kultury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Socjologia kultury
Kod przedmiotu 14.2-WH-KP-SK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Dorota Angutek, prof. UZ
 • dr hab. Beata Trzop, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z teoretyczną i empiryczną problematyką kultury,  podstawowymi koncepcjami z zakresu badań nad kulturą oraz  z problemami współczesnej kultury.

Wymagania wstępne

Ukończony kurs Wstępu do kulturoznawstwa lub inny, zawierający treści odnoszące się do pojęć socjologicznych i miejsca socjologii w naukach społecznych.

Zakres tematyczny

 1. Obszar badawczy socjologii kultury.
 2. Potoczne i socjologiczne pojęcie kultury.
 3. Analiza definicji kultury i podstawowych pojęć związanych z kulturą: wartości kultury, dobra kultury, wzór kulturowy.
 4. Kontrkultura – subkultura: różnice, podobieństwa, typy.
 5. Ruchy społeczne.
 6. Kultura masowa - ramy społeczne kultury masowej (pojęcie, historyczne warunki powstania),krytyka i usprawiedliwienie kultury masowej, kultura masowa w głównych trendach XX wieku, Homogenizacja kultury, ikony popkultury i kultury masowej, subkultury młodzieżowe  - prezentacja przykładów.
 7. Uczestnictwo w kulturze : pojęcia, typy, uwarunkowania uczestnictwa w kulturze (koncepcje uwarunkowań w polskiej socjologii kultury: społeczno -  kulturowe i indywidualno - podmiotowe uwarunkowania uczestnictwa w kulturze);  analiza danych zastanych.
 8. Zmiana kulturowa i dynamika kultury: podstawowe pojęcia, przyczyny i skutki zmiany kulturowej.
 9. Ujęcia kultury w koncepcjach J.J. Rousseau, H, Spencera, S. Freuda, B. Malinowskiego, Radcliffe’a-Browna.
 10. Obszar badawczy socjologii sztuki, wybrane zagadnienia socjologii literatury, filmu, teatru, muzyki; funkcje sztuki i społeczne role artysty.
 11. .Kultura czasu wolnego – kultura popularna. Koncepcje czasu wolnego i karnawalizacji życia.
 12. Style życia.Rola kultury w realizowanych stylach życia Polaków.

Metody kształcenia

Treści ujęte we wszystkich  punktach na ćwiczeniach realizowane są pomocą pracy z książką i dokumentami źródłowymi. Treści z p. 4, 5, 7  na ćwiczeniach realizowane są jako praca w grupach, dodatkowo zaś treści z p. 2 i 5 realizowane są również za pomocą metody dyskusji. Treści z p. 12, 11 ,10, 9, 6 są  realizowane m. in. za pomocą analizy danych zastanych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Do weryfikacji efektów, które są realizowane w ramach ćwiczeń posłużą:

ocena prezentacji na temat subkultur (z wymaganą wyraźną strukturą);

ocena z pracy zaliczeniowej w postaci eseju  (na wybrany temat: 1. Czy kultura ma znaczenie?; 2. Kultura masowa to oksymoron…;3. Ja jako twórca i odbiorca kultury; 4. Moje ulubione dzieło sztuki w świetle koncepcji funkcji sztuki);

uwzględnienie udziału w dyskusji poprzez umiejętną interpretację tekstów źródłowych i interpretację analizowanych danych zastanych.

Końcowa ocena uzyskana z ćwiczeń będzie średnią z wyżej otrzymanych ocen i aktywnego uczestnictwa w dyskusji na zajęciach.

Literatura podstawowa

 1.  Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981
 2. Golka M., Socjologia kultury, Warszawa, Scholar, 2007.
 3. Jawłowska A, Drogi kontrkultury, PIW, Warszawa 1975
 4. Jędrzejewski M., Młodzież a subkultury, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1999
 5. Tyszka A., Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, PWN, Warszawa 1971
 6. Grad J., Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury, Wydawnictwo UAM, Poznań 1996
 7. Kłoskowska A., Kultura masowa, PWN, Warszawa 2003
 8. Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997
 9. Filipiak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002
 10. B. Łaciak, Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli wojna postu z karnawałem, Trio, Warszawa 2007
 11. . R. Kantor, Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego, WUJ, Kraków 2013.
 12. Kultura - komunikacja - podmiotowość. Szkice epistemologiczno-kulturoznawcze, re. K. Zamiara, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
 13. Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, , red. J. Grad, H. Mamzer, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.
 14. M. Gdula, P. Sadura, Style życia i porządek klasowy w Polsce, Scholar, Warszawa 2012.
 15. D. Della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, tłum. A. Sadza, WUJ, Kraków 2009.
 16. M. Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, WN PWN, Warszawa 2008.
 17. M. Golka, Imiona wielokulturowości, Muza, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

 

1.      Czubaj M., Rychlewski M., Kontrkultura. Co nam z tamtych lat?, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2005

2.      Chłopek M., Bikiniarze. Pierwsza polska subkultura, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2005

3.      Kłoskowska A., Współczesne tendencje w dziedzinie socjologii kultury w: red. Kwaśniewicz w., Orientacje teoretyczne we współczesnej socjologii, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999

4.      Filipiak M.(red.), Wprowadzenie do socjologii kultury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:53)