SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie kulturą - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie kulturą
Kod przedmiotu 04.9-WH-KP-ZK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Jarosław Dulęba
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do rozumienia pracy instytucji kultury. Ich struktury, zarządzania , sposobów finansowania, zakresu działania oraz możliwości. Istotnym jest także drożenie pojęć z zakresu teorii organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Student zyskuje wiedzę z zakresu sposobów finansowania instytucji kultury oraz ich typologią.

Student poznaje formalnoprawne aspekty działalności instytucjonalnej, formy i metody pracy stosowane w tych instytucjach w zależności od ich przynależności organizacyjnej. 

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych. Przedmiot realizuje program (teoretyczny i praktyczny) wprowadzający do zagadnień zarządzania kulturą. 

Zakres tematyczny

Wprowadzenie typologii z zakresu instytucji kultury oraz pojęć powiązanych z zarządzaniem instytucjami i organizacjami kultury.

Zarządzanie projektem: pojęcia, zasady, przykłady praktyczne.
Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce; ekonomika kultury.
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym.
Zarządzanie jakością w instytucjach kultury.
Finansowanie kultury.
Marketing: produkt w kulturze, reklama.
 

Metody kształcenia

Metoda podająco-systematyzująca podczas dyskusji.

Metoda prezentacji wybranych instytucji kultury w ramach dyskusji.

Metoda hospitacji lokalnych instytucji kultury na ćwiczeniach.

Spotkania z dyrektorami zarządzającymi instytucjami kultury. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena ćwiczeń:

Oceniane jest zaangażowanie w dyskusję na podjęte tematy oraz uczestnictwo w hospitacjach instytucji kultury

Ocena ostateczna:

Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową oceny za zaangażowanie w pracę podczas zajęć w ciągu semestru oraz uczestnictwa w hospitacjach instytucji kultury.

Literatura podstawowa

  1. Bobrowska E., Przemiany modelowe instytucji domu kultury, Kraków 1997.
  2. Czarniawska, Nocuń, Szmagalski; Zarządzanie Kulturą, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa,1985.
  3. Izdebski Z.Fundacje i stowarzyszenia, Warszawa 1999.
  4. Wróblewski Ł. Zarządzanie w instytucjach kultury,CeDeWu.Pl, Warszawa, 2014.
  5.  Pawlak W., Instytucje i zmiana instytucjonalna w teorii D. Northa, „Studia Socjologiczne” 1993.
  6. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

1. Załuska M., Boczoń J., (red.),Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Katowice 1998.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:53)