SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia wychowawcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia wychowawcza
Kod przedmiotu 05.8-WH-WHSND-PSW-Ć-S14_pNadGenG511E
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Mróz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przegląd problemów wychowawczo-klinicznych oraz czynników ryzyka w rozwoju psychicznym dzieci i młodzieży w odniesieniu do warunków ich życia.

Wymagania wstępne

materiał z zakresu podstaw psychologii i psychologii rozwoju człowieka

Zakres tematyczny

1. Dysfunkcje u dzieci, specyficzne problemy w uczeniu się

2. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie.

3. Dzieci z ADHD - praca na lekcji i w domu.

4. Dzieci autystyczne.

5. Nauczanie języków obcych w przedszkolu

6. Problemy uczniów bardzo zdolnych.

7. Urazy emocjonalne u dzieci (w tym deprywacja macierzyńska) i ich długotrwałe konsekwencje.

8. Przemoc wobec dzieci i jej skutki.

9. Problemy młodzieży szkolnej (depresje , samobójstwa). Zaburzenia odżywiania wśród młodzieży.

10. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.

11 Rodzinny kontekst rozwoju dzieci

 

 

 

Metody kształcenia

prezentacja, dyskusja, analiza przypadków

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z referatu, ocena aktywności w trakcie zajęć.

Ocena z przedmiotu jest średnią z oceny z referatu i aktywności podczas zajęć .

Literatura podstawowa

Meyers R., Psychopatologia, Gdańsk 2001.

Namysłowska I. (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży, Warszawa 2004. 

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. - Psychologia wychowawcza, T.1, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

  1. Brzezińska A. (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk 2005.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Anna Mróz (ostatnia modyfikacja: 25-04-2017 11:34)