SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikacja interkulturowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikacja interkulturowa
Kod przedmiotu 09.9-WH-FGD-KI-K-S14_pNadGenLLJP0
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Karolina Rapp
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą kultury i komunikacji interkulturowej. Uczestnicy zajęć poznają terminologię i zagadnienia związane z problematyką zajęć oraz uzyskają praktyczne wskazówki umożliwiające nabycie i doskonalenie kompetencji interkulturowych. Wspólnej refleksji poddane zostanie znaczenie najważniejszych wydarzeń z historii komunikacji międzykulturowej oraz wybranych zagadnień z teorii nierówności ważnych dla rozwoju stosunków międzykulturowych. Niemniej istotnym aspektem zajęć jest pogłębienie rozumienia istoty tożsamości kulturowej oraz wpływu kultury na kształt relacji społecznych i stosunków międzynarodowych. Poznanie zasad klasyfikacji kultur i wymiarów różnic kulturowych oraz charakterystyka różnych stylów komunikacji umożliwi studentom lepiej zrozumieć własną kulturę i dostrzec wpływ różnic kulturowych na kształtowanie się komunikacji międzyludzkiej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny zajęć obejmuje następujące zagadnienia:
- wybrane definicje i pojęcia dotyczące komunikacji międzykulturowej (m.in. pojęcia takie jak obcy i obcość kulturowa, znaki niejęzykowe i językowe, relatywizm kulturowy, etnocentryzm kulturowy, szok kulturowy, stereotyp kulturowy, uprzedzenia, etnocentryzm kulturowy, adaptacja kulturowa)
- kultura narodowa a globalizacja
- znaczenie znajomości języków obcych w komunikacji interkulturowej
- konflikt międzynarodowy jako forma zaburzonej komunikacji międzykulturowej
- wymiary różnic międzykulturowych wybranych krajów
- kontekst, standardy i etykieta kulturowa w komunikacji międzykulturowej
- zagadnienia dotyczące historycznych i aktualnych wydarzeń kształtujących życie polityczne, gospodarcze, społeczne oraz kulturowe na świecie

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, metoda przypadków, wykład problemowy, symulacja, dyskusja, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów, prac pisemnych i odpowiedzi ustnych; obecność i aktywność na zajęciach; terminowe wykonywanie zadań domowych.

Literatura podstawowa

 • Lüsebrick, Hans Jürgen (Hrsg.): Konzepte der interkulturellen Kommunikation: Theorieansätze und Praxisbezüge in interdisziplinärer Perspektive, Röhrig Universitätsverlag. St. Ingbert 2004.
 • Thomas, Alexander; Kinast, Eva-Ulrike; Schroll-Machl, Sylvia (Hrsg.): Handbuch Interkulturelle Kommunikation Und Kooperation, Band 1 (Grundlagen und Praxisfelder), Band 2 (Länder, Kulturen und interkulturelle Besufstätigkeit), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009.
 • Moosmüller, Alois: Interkulturelle Komunikation. Konturen einer wissenschaftlichen Disziplin, Waxmann, Münster/ New York/ München/ Berlin 2007.
 • Maletzke, Gerhard: Interkulturelle Kommunikation: Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen, Westdeutscher Verlag, Opladen 1996.
 • Broszinsky-Schwabe, Edith: Interkulturelle Kommunikation: Missverständnisse und Verständigung, Springer VS, Wiesbaden 2011.
 • Materiały własne prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

 •  Heringer, Hans-Jürgen, Interkulturelle Kommunikation. Grundlagen und Konzepte, A. Francke Verlag, Tübingen Basel 2010.
 •  Lüsebrick, Hans Jürgen, Interkulturelle Kommunikation: Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer, J.B. Metzler, Stuttgart Weimar 2012.
 • Baldwin, Eleine: Longhurst, Brian, Wstęp do kulturoznawstwa, Zysk i S-ka, Poznań 2007.
 • Wrede-Grischkat, Rosemarie, Manieren und Karriere: Internationale Verhaltensregeln für Führungskräfte, Gabler, Wiesbaden 2006.
 • Reza Yousefi, Hamid: Interkulturelle Kommunikation. Eine praxisorientierte Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft  Darmstadt 2013.
 • Materiały własne prowadzącego zajęcia.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Karolina Rapp (ostatnia modyfikacja: 28-04-2017 23:16)