SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka niemieckiego II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego II
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGD-PN2- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Wolfgang Brylla
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka niemieckiego II - Konwersacje - Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego II - Ćwiczenia z tekstem - Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego II - Egzamin - Egzamin 0 0 0 0 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem podstawowym modułu „Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego” jest utrwalenie, poprawienie, jak i pogłębianie umiejętności językowych w zakresie mówienia, pisania, prawidłowego zrozumienia oraz analizy tekstów pisanych oraz słuchanych. Studenci powinni władać językiem niemieckim nie tylko w stopniu komunikatywnym, ale przede wszystkim wyuczyć się, wyćwiczyć, posiąść warsztat rozmowy oraz pisania na wysokim poziomie językowym, co umożliwi im prowadzenie pisemnych i ustnych debat na różne tematy z życia społecznego, politycznego, codziennego czy kulturalnego. Moduł PNJN składa się z dwóch bloków/konwersatoriów:

1)     konwersacji, oraz

2)     ćwiczeń z tekstem.

Cel przedmiotu: konwersacje

Celem zajęć jest wyćwiczenie i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w różnych sytuacjach życiowych, jak i w dyskursach popularno-naukowych. Student powinien swobodnie używać  języka niemieckiego w dyskusjach, rozmowach, dłuższych wywodach o charakterze monologu czy też argumentacji na wybrany przez siebie bądź narzucony przez prowadzącego temat. Innym z celów zajęć jest przezwyciężenie tzw. strachu przed stosowaniem języka obcego, animowanie do posługiwania się nim, w czym pomocnym narzędziem mogą być idiomy, związki frazeologiczne oraz przybliżenie sformułowań znanych z języka potocznego.

Cel przedmiotu: ćwiczenia z tekstem

Celem zajęć jest wyćwiczenie umiejętności samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Doskonalone mają być umiejętności w zakresie prawidłowego rozumienia tekstu wyjściowego – zarówno pisanego, jak i mówionego oraz analizowanie ich. Dzięki skupieniu się na dokładnym zbadaniu materiału tekstowego usprawnione zostają zdolności w pisemnym wypowiadaniu i komunikowaniu się, w konstruowaniu wywodów przyczynowo-skutkowych oraz argumentowaniu „za-przeciw” na podstawie przeczytanego/usłyszanego/zrozumianego tekstu.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie C1.

Zakres tematyczny

Konwersacje: tematyka życia codziennego; tematyka kulturalna; tematyka polityczna; tematyka społeczna; problemy młodzieży; historia

Ćw. z tekstem: kultura życia codziennego; kultura (literatura, film); tematyka polityczna; tematyka społeczna

Metody kształcenia

Konwersacje: metoda sytuacyjna, metody ekspresyjne, metoda interaktywna, metoda problemowa, praca w grupach, dyskusja, nauka argumentacji, scenki dydaktyczno-refleksyjne, tzw. Rollenspiele, burza mózgów

Ćw. z tekstem: praca z tekstem, praca na podstawie tekstu źródłowego, praca na podstawie tekstu słuchanego, praca w grupach, opis wyjaśniający, opis podsumowujący

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, zaliczenie kolokwium, zaliczenie zaliczenie wypowiedzi pisemnej, wypracowanie, zaliczenie prac domowych, zaliczenie wystąpień ustnych, ocena udziału w panelach dyskusyjnych (debatach)

Literatura podstawowa

 1. Rostek, Ewa Maria: Argumentieren ohne Probleme: pro-und-contra-Themen. Poznań 2007.
 2. Willkop, Eva-Maria: Auf neuen Wegen. Ismaning 2003.
 3. Rogalska, Małgorzata: Deutsch. Ćwiczenia tematyczne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... Poznań 2004.
 4. Zimniak, Paweł: Deutsch. Kognitiv-emotiv-kommunikativ. Dresden 2015.
 5. Gaca, Alicja: Deutsch: Konversationsübungen für polnische Studenten. Warszawa 1979.
 6. Harth, Karl-Ludwig: Deutsch. Sprechen, Lesen, Vortragen, Reden. Weimar 1973.
 7. Schatz, Heide: Fertigkeit Sprechen. München 2006.
 8. Heinemann, Margot/Heinemann Wolfgang: Grundlagen der Textlinguistik. Interaktion – Text – Diskurs. Tübingen 2002.
 9. Scherner, Maximilian: Sprache als Text. Ansätze zu einer sprachwissenschaftlich begründeten Theorie des Textverstehens. Tübingen 1984.
 10. Adamzik, Kirsten/Krause, Wolf-Dieter (red.): Text-Arbeiten. Textsorten im fremd- und muttersprachlichen Unterricht an Schule und Hochschule. Tübingen 2005.
 11. Zuchewicz, Tadeusz/Adaszyński Zbigniew: Idial für Polen. Deutsch für polnischsprachige Studenten B2. Zielona Góra 2009.
 12. Zuchewicz, Tadeusz: Wissenschaftliches Schreiben im Studium von Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M. 2003.
 13. Griesbach, Heinz: Ernste und heitere Erzählungen 1. Texte mit Übungen. Dillingen 1983.

Literatura uzupełniająca

 1. Rostek, Ewa Maria: Deutsch. Repetytorium tematyczno-leksykalne (1-3). Poznań 1999.
 2. Artykuły z prasy młodzieżowej, portali młodzieżowych oraz publicystycznych („Der Spiegel”, mitmischen.de, „Stern”).
 3. Nagrania/słuchowiska dla uczących się np. z www.dw.de.indywidualnie według potrzeb
 4. Rostek, Ewa Maria: Deutsch-Lesetexte. Dla młodzieży szkolnej studentów i nie tylko... (część 1). Poznań 1995.
 5. Rostek, Ewa Maria: Deutsch-Lesetexte. Dla młodzieży szkolnej studentów i nie tylko... (część 2). Poznań 1995.
 6. Rostek, Ewa Maria: Deutsch. Repetytorium tematyczno-leksykalne (1-3). Poznań 1999.
 7. Van Eunen, Kees/Moreau, Jacques/de Nys, Filip/Wildenbeest, May: Lesebogen. Fiktionale Texte mit Aufgaben... Langenscheidt 1990.
 8. Artykuły z prasy młodzieżowej, portali młodzieżowych oraz publicystycznych („Der Spiegel”, mitmischen.de, „Stern”).
 9. Nagrania/słuchowiska dla uczących się np. z www.dw.de.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Wolfgang Brylla (ostatnia modyfikacja: 27-04-2017 19:21)