SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia z najnowszej literatury niemieckojęzycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z najnowszej literatury niemieckojęzycznej
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGD-WZJ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Paweł Wałowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu "Wybrane zagadnienia z najnowszej literatury niemieckojęzycznej" jest zapoznanie studentów z wybranymi, lecz z punktu widzenia najnowszego dyskursu literaturoznawczego i kulturoznawczego - istotnymi, trendami i kierunkami rozwoju prozy niemieckojęzycznej. Zajęcia dostarczą zarówno bazę teoretyczno-gatunkową, jak i mają one na celu lekturę i analizę kilku tekstów prymarnych.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Zajęcia obejmują wybrane postacie, aspekty oraz konkretne utwory najnowszej literatury niemieckojęzycznej (od lat  dziewięćdziesiątych XX wieku do chwili obecnej), w tym literaturę science-fiction, feministyczną, młodzieżową, kryminał itd.

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, praca z tekstem prymarnym oraz sekundarnym, seminarium, praca w grupach, burza mózgów, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, zaliczenie kolokwiów cząstkowych, zaliczenie kolokwium pisemnego na koniec zajęć.

Literatura podstawowa

1) C, Kracht, Faserland, Köln, Kiepenheuer & Witsch,  1995.

2) C, Kracht, 1979, Köln, Kiepenheuer & Witsch,  2001.

3) B, von Stuckrad-Barre, Soloalbum, Köln, Kiepenheuer & Witsch,  1998.

4) S, Berg, Ende gut, Köln, Kiepenheuer & Witsch,  2004.

5) A. Eschbach, Die Haartepichknüpfer, München,  Heyne, 1998.

6) A. Eschbach, Das Jesus Video, Bergisch Gladbach, Bastei Lübbe 2000.

7) F, von Schirach, Verbrechen. Stories, München, Piper Verlag 2009.

Literatura uzupełniająca

1) M, Baßler, Der deutsche Pop-Roman. Die neuen Archivisten, München, Beck Verlag 2002.

2) F, Degler, Neue Deutsche Popliteratur, München, Wilhelm Fink Verlag 2008.

3) C, Goer; S. Greif; C, Jacke (Hg.), Texte zur Theorie des Pop, Reclam Philipp Jun. 2013.

4) D, Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznan, Zysk i S-ka 1998.

5) U, Abraham, Fantastik in Literatur und Film. Eine Einführung für Schule und Hochschule, Berlin, Erich Schmidt Verlag 2012.

6) J, Vogt (Hg.), Der Kriminalroman. Poetik, Theorie, Geschichte, München, Fink 1998.

 

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-05-2017 22:19)