SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Eseistyka naukowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Eseistyka naukowa
Kod przedmiotu 09.0-WH-FGD-EN
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Tadeusz Zuchewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Język obcy jest na kierunkach filologicznych zarówno celem, jak też narzędziem studiów. Sprawne opanowanie języka jest z jednej strony źródłem satysfakcji w trakcie trwania nauki, z drugiej strony warunkuje skuteczne ukończenie studiów, których zwieńczeniem jest napisanie pracy magisterskiej. Decydujące znaczenie ma w tym przypadku umiejętność pisania określonych form i rodzajów tekstów, które obowiązują na studiach oraz stanowią podstawę pisarstwa naukowego. Dużą rolę odgrywa również sprawność zwięzłego wypowiadania się na określony temat, referowanie związków przyczynowo skutkowych, analizowanie danych czy wyciąganie wniosków. Wymienione umiejętności są również niezbędne w pracy zawodowej absolwentów filologii germańskiej. 

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.

Zakłada się znajomośc podstawowych technik i form pracy naukowej, wymaganych na wcześniejszym etapie studiów.

Zakres tematyczny

Przedmiotem zajęć będzie przede wszystkim praca nad wybranymi rodzajami tekstów, celem natomiast opanowanie praktycznych umiejętności pisania tekstów zaawansowanych pod względem treściowym i formalnym. Podstawę tworzą w tym wypadku określone elementy lub moduły, które stanowią integralną część tekstów o charakterze naukowym. Znajomość stylów, szczególnie stylu naukowego, umiejętność sporządzenia diagramu, wykresu oraz ich opis, formułowanie wniosków w oparciu o informacje zawarte w tekstach źródłowych i kreatywność są istotnym czynnikiem decydującym o jakości warsztatu pracy zawodowej przyszłego absolwenta filologii. Zgodnie z zasadą progresji studenci zapoznają się najpierw z właściwościami stylu naukowego w oparciu o formalną korespondencję mailową, Następnym elementem będzie strategia tworzenia notatek (np. z wykładu), opis diagramów, grafik i schematów, które są elementami bardziej zaawansowanych tekstów, takich jak komentarz czy praca semestralna. Uwzględnione będą również wymagania dotyczące przygotowania i wygłoszenia prezentacji / referatu.

Metody kształcenia

Główna metoda kształcenia opiera się na ćwiczeniach w pisaniu, tworzeniu konkretnych rodzajów tekstów lub ich elementów składowych. Ważnym elementem jest krytyczna (indywidualna i grupowa) ocenia i analiza produktów pisarskich. Podstawowe informacje z zakresu pragmatyki i lingwistyki tekstu przekazywane będą na zajęciach w trakcie interaktywnych dyskusji i podczas ewentualnych prezentacji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest sporządzenie od trzech do pięciu opracowań - w zależności od stopnia trudności rodzaju tekstu, w tym przygotowanie i wygłoszenie krótkiego referatu na jeden z omawianych tematów oraz regularny i aktywny udział w zajęciach. Ocenie podlegać będzie również umiejętność samodzielnego doboru tekstów oraz merytoryczność wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Literatura podstawowa

Backhaus, Anke / Sander, Ilse / Skrodzki, Johanna (2009): Textsorten fuer Studium und Beruf. Intensivtrainer: schriftlicher und muendlicher Ausdruck. Stuttgart: Klett.

Esselborn, Karl / Wintermann, Bernd (1989): Auswerten uns Schreiben. Muenchen: Hueber.

Kirchhoff, Gerhard (1980): Fertigkeit Schreiben. Lehr- und Uebungsbuch zur Foerderung schriftlicher Aeusserungen im Sprachunterricht fuer Fortgeschrittene. Band I-II. Muenchen: Hueber.

Starke, Guenter / Zuchewicz, Tadeusz (2003): Wissenschaftliches Schreiben im Studium von Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/Main: Peter Lang.

Literatura uzupełniająca

Braeuer, Gerd (2000): Schreiben als reflexive Praxis. Tagebuch, Arbeitsjournal, Portfolio. Freiburg im Breisgau: Fillibach.

Gutterer, Gisela / Latour, Bernd (1990): Grammatik in wissenschaftlichen Texten. Muenchen: Hueber.

Jordan, R.R. (1990): Academic writing course. London: Collins.

Sander, Ilse / Skrodzki, Johanna / Breslauer, Christine / Korte-Klimach, Ilse (2009): Intensivtrainer Lese- und Hoerverstehen. Strategien und vertiefende Uebungen. Stuttgart: Klett.

Zeuner, Ulrich (2000): Kulturelle Dimension von Texten am Beispiel von Werbung. Dresden: Fontys. 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Tadeusz Zuchewicz (ostatnia modyfikacja: 01-05-2017 20:42)