SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do Gender Studies - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do Gender Studies
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGD-GS
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem cyklu zajęć jest zapoznanie studentów z historią oraz przedmiotem badań dyscypliny zajmującej się m.in. hierarchią płci, mechanizmami dyskryminacji i wykluczenia społecznego, tożsamością oraz przestrzeniami trzeciego. 

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Definicja płci wg Gender Studies z rozróżnieniem płci socjalnej i biologicznej.

Gender Studies a psychoanaliza (Sigmund Freud), dekonstrukcja (Jaques Derrida), analiza dyskursu (Michel Foucault).

Podstawy teorii Simone de Beauvoir, Luce Irigaray, Judith Butler etc.

Zakres badawczy Gender Studies: performatywność płci, tożsamość, ciało, seksualność,  wiedza, kultura, natura, mit, pamięć, przemoc/władza, polityka

Propozycje nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia.

 

 

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, opis wyjaśniający i systematyzujący (prezentacja w power point), dyskusja panelowa, debata „za i przeciw” etc.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pytania kontrolne, sprawdzające stopień opanowania materiału; krótkie statementy/dłuższe wypowiedzi, sprawdzające suwerenność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną; aktywność podczas zajęć i/lub zaliczenie pisemne w postaci kolokwium.

Literatura podstawowa

Schößler, Franziska: Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft. Tübingen: Francke Verlag 2006.

von Braun, Christina/Stephan, Inge (red.): Gender-Studien. Eine Einführung. Stuttgart, Weimar: Metzler Verlag 2006.

von Braun, Christina/Stephan, Inge (red.): Gender@Wissen. Ein Handbuch der Gender-Theorien. Köln, Weimar, Wien: Bohlau Verlag 2005.

Literatura zgodna z propozycjami prowadzącego zajęcia.

 

Literatura uzupełniająca

Czarnecka, Mirosława: Genderforschung – Leistungen und Perspektiven in der Germanistik. Wrocław, Dresden: Neisse Verlag 2013.

Lorber, Judith: Gender-Paradoxien. Opladen: Leske+Budrich 2003.

Petersen, Jürgen/Wagner-Egelhaaf, Martina: Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Berlin: Schmidt Verlag 2006.

Literatura zgodna z propozycjami prowadzącego zajęcia.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-05-2017 10:06)