SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy narratologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy narratologii
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGD-PN
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Monika Hernik-Młodzianowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z narratologią jako jedną z nowszych metod badania tekstów literackich. W ramach zajęć studenci poznają wiedzę teoretyczną z zakresu teorii narracji, analizy czasu, przestrzeni i budowy napięcia w tekście jak również charakterystki postaci. Wiedza ta stosowana będzie w praktyce podczas analizy przykładowych tekstów literackich.

Wymagania wstępne

Znajomość metod pracy z tekstem literackim, z podstawowymi pojęciami z zakresu metodologii literaturoznawczej oraz z gatunkami tekstów.

Zakres tematyczny

Literaturoznawstwo, metodologia badań tekstów literackich, narratologia, teoria narracji, charakterystyka i konstelacja postaci, chronologia, czas i przestrzeń w tekśćie literackim;

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pisemna praca końcowa dająca studentowi możliwość praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej.

Literatura podstawowa

1. M. Fludernik, Einführung in die Erzähltheorie, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2006.

2. B. Jeßing, R. Köhnen, Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, J.B. Metzler, Stuttgart, 2003.

3. J. Vogt, Einladung zur Literaturwissenschaft, W. Fink Verlag, München, 1999. 

4. Einführung in die Literaturwissenschaft / Jochen Schulte-Sasse ; Renate Werner. - 9. unveränd. Aufl. - München : Wilhelm Fink Verlag, 1997.

5. Erkenntnis der Literatur : Theorien, Konzepte, Methoden der Literaturwissenschaft / Hrsg. von Dietrich Harth und Peter Gebhardt. - Stuttgart : J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH, cop. 1982.

6. Literatur als System : zur Ausdifferenzierung literarischer Kommunikation / Niels Werber. - Opladen : Westdeutscher Verlag, cop. 1992.

7. Literaturtheorie : theoretische und methodische Grundlagen der Literaturwissenschaft / Oliver Jahraus. - Tübingen ; Basel : Francke, cop. 2004.

8. Literaturwissenschaft : Literaturwissenschaftstheorie, Forschungssystematik und Fachsprache / Claus Friedrich Köpp. - Berlin : Akademie Verlag, 1980.

9. Arbeitsbuch: Literaturwissenschaft / hrsg. von Thomas Eicher und Volker Wiemann. - 3., vollst. überarb. Aufl. - Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2001.

10. Grundlagen der Literaturwissenschaft : exemplarische Texte / hrsg. von Bernhard J. Dotzler ; in Zsarb. mit Pamela Moucha. - Köln : Böhlau Verlag, 1999.

11. Grundzüge der Literaturwissenschaft / hrsg. von Heinz Ludwig Arnold und Heinrich Detering. - [Originalausg., 6 Aufl.]. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag,

cop. 1993.

12. Die Struktur literarischer Texte / Jurij M. Lotman ; übers. von Rolf-Dietrich Keil. - 4., unveränd. Aufl. - München : Wilhelm Fink, 1993.

13.Figur und Person : Beitrag zu einer historischen Narratologie / Fotis Jannidis. - Berlin ; New York : Walter de Gruyter, cop. 2004.

Literatura uzupełniająca

Krótkie teksty literackie lub też fragmenty tekstów z zakresu literatury niemieckojęzycznej lub też światowej będące przedmiotem analizy narratologicznej zgodnie z wyborem prowadzącego zajęcia. 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Monika Hernik-Młodzianowska (ostatnia modyfikacja: 01-05-2017 11:06)